Rejestracja kandydatów na studia

OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Chcę uczestniczyć w rekrutacji i rozumiem przekazane mi informacje” (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie chcę przekazać swoich danych, tym samym rezygnuję z rekrutacji' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych
  Administratorem danych osobowych zgromadzonych w toku rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania się na studia również w trakcie realizacji procesu kształcenia, jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 w Lublinie.
  Uniwersytet przetwarza dane osobowe dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz – w przypadku zakwalifikowania się na studia – dokumentowania przebiegu studiów, a także dla celów statutowych, archiwalnych, statystycznych i marketingowych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
  Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), zaś w toku studiów również inne przepisy prawa, w tym regulujące sposób prowadzenia dokumentacji studiów.
  Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi w Uniwersytecie.
  Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Uniwersytet zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT.
  Każdy kandydat, a w przypadku kwalifikacji na studia student, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa może skorzystać z prawa ograniczenia przetwarzania danych, zaś w sytuacji uczestniczenia w trakcie studiów w dobrowolnych inicjatywach wymagających zgody studenta uprawniony jest do odwołania zgody, może także żądać usunięcia danych lub wyrazić sprzeciw co do ich przetwarzania.
  Przetwarzane dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza wskazanymi powyżej, nie będą one podlegały profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.
  Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: .
 2. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
 3. Zwroty nadpłat
  Akceptuję zasady rozliczania ewentualnej nadpłaty na indywidualnym koncie kandydata (szczegóły).
 4. Doręczanie decyzji
  Wyrażam zgodę na doręczanie pism i decyzji w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą systemu IRK.