Rejestracja kandydatów na studia

OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-001 w Lublinie dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Będą one przetwarzane wyłącznie w okresie obowiązywania zgody. Każdy kandydat, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy Uniwersytetu, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. na dzień wyrażenia zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza rekrutacją, a także celami statutowymi, archiwalnymi i statystycznymi, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl. Zostałem poinformowany o planowanej formie i zakresie wykorzystania moich danych, jak również, że podstawą ich wykorzystania będzie moja zgoda oraz uzasadniony interes Uniwersytetu jako administratora danych, a także że złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne. Swoją zgodę mogę odwołać w każdym momencie.
 2. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
 3. Zwroty nadpłat
  Akceptuję zasady rozliczania ewentualnej nadpłaty na indywidualnym koncie kandydata (szczegóły).
 4. Doręczanie decyzji
  Wyrażam zgodę na doręczanie pism i decyzji w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą systemu IRK.