Rejestracja kandydatów na studia

Public relations i doradztwo medialne, Puławy - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

 • geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Opis

Studia public relations i doradztwo medialne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę posiadającą wyspecjalizowane kompetencje, niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji doradczych w szeregu organizacji, w tym administracji publicznej, mediach, i firmach prywatnych. Adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: Branding, Edycja i montaż materiałów audiowizualnych, PR polityczny, Copywriting, Komunikowanie w social media, Praca rzecznika prasowego, Kreowanie wizerunku czy Zarządzanie marką w internecie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Public relations i doradztwa medialnego zdobędą gruntowną wiedzę ogólnoakademicką oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Będą posiadać umiejętności ułatwiające im funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Absolwenci zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej. Będą znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów Public relations i doradztwo medialne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • mediach
 • administracji publicznej
 • przedsiębiorstwach usługowych
 • firmach prywatnych
 • organizacjach publicznych, i niepublicznych.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • praktykach:
  - w Urzędzie Miasta Puławy
  - w Urzędzie Gminy Puławy
  - w lokalnych mediach
 • Studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl.

Limit miejsc

0
zarejestruj się            lub            zaloguj