Rejestracja kandydatów na studia

Chemia techniczna, Puławy - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja


Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny

   powrót

Terminarz

 • 25 sierpnia - 3 października - internetowa rejestracja kandydatów
 • 26 sierpnia - 3 października - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (wzp-cht-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Chemia techniczna, Puławy - stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zamiejscowy w Puławach

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18

24-100 Puławy


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Kierunek prowadzony pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA.

Uruchomienie w Puławach Zamiejscowego Wydziału UMCS z kierunkiem technicznym to także stworzenie korzystnych szans dla kształcenia, rozwoju i jeszcze zwiększenia dynamiki inwestycyjnej w tym mieście w najbliższej przyszłości. Utworzenie nowego kierunku Chemia techniczna ma więc znaczenie prestiżowe jak i strategiczne zarówno dla UMCS jak i miasta Puławy. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykształconych specjalistów z zakresu chemii technicznej.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, chemia ogólna i nieorganiczna, klasyczna analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie, podstawy rysunku technicznego, chemia analityczna, fizyczna, organiczna oraz z krystalografii.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów.

Sylwetka absolwetna

Od absolwentów kierunku chemia techniczna oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Absolwent poszukujący pracy jest oceniany w rozmowach kwalifikacyjnych z punktu widzenia takich cech jak m.in. umiejętność pracy w zespole, zdolność do działania twórczego, umiejętność negocjacji, czy zdolność do podejmowania ryzyka. Jeśli chodzi zaś o umiejętności zawodowe najbardziej cenione są umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, systematyczność i dążenie do uzyskania określonych wyników produkcji przy zapewnionej ich jakości.

Absolwenci zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia techniczna nabędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz chemicznych eksperymentalnych i technik obliczeniowych będzie potrafił zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, w przemysłach pokrewnych, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp.,
 • w zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (instytutach naukowo-badawczych) oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
 • w zakładach wykorzystujących urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych,
 • w zakładach przemysłowych w zakresie prowadzenia obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania jednostkowych procesów technologicznych,
 • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie,
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów : www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • Praktykach w:
  - Instytucie Nowych Syntez Chemicznych – Instytut Badawczy
  - Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym
  - Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach
  - Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj