Rejestracja kandydatów na studia

Chemia techniczna, Puławy - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 4 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumetów:

sala nr 13 budynku Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 w Puławach

Godziny przyjmowania dokumentów:
10.00 14.00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą następujące przedmioty:

 • chemia,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Kierunek prowadzony pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA.

     

Uruchomienie w Puławach Zamiejscowego Wydziału UMCS z kierunkiem technicznym to także stworzenie korzystnych szans dla kształcenia, rozwoju i jeszcze zwiększenia dynamiki inwestycyjnej w tym mieście w najbliższej przyszłości. Utworzenie nowego kierunku Chemia techniczna ma więc znaczenie prestiżowe jak i strategiczne zarówno dla UMCS jak i miasta Puławy. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykształconych specjalistów z zakresu chemii technicznej.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, chemia ogólna i nieorganiczna, klasyczna analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie, podstawy rysunku technicznego, chemia analityczna, fizyczna, organiczna oraz z krystalografii.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów.

Sylwetka absolwetna

Od absolwentów kierunku chemia techniczna oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Absolwent poszukujący pracy jest oceniany w rozmowach kwalifikacyjnych z punktu widzenia takich cech jak m.in. umiejętność pracy w zespole, zdolność do działania twórczego, umiejętność negocjacji, czy zdolność do podejmowania ryzyka. Jeśli chodzi zaś o umiejętności zawodowe najbardziej cenione są umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, systematyczność i dążenie do uzyskania określonych wyników produkcji przy zapewnionej ich jakości.

Absolwenci zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia techniczna nabędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz chemicznych eksperymentalnych i technik obliczeniowych będzie potrafił zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, w przemysłach pokrewnych, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp.,
 • w zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (instytutach naukowo-badawczych) oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
 • w zakładach wykorzystujących urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych,
 • w zakładach przemysłowych w zakresie prowadzenia obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania jednostkowych procesów technologicznych,
 • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie,
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów : www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • Praktykach w:
  - Instytucie Nowych Syntez Chemicznych – Instytut Badawczy
  - Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym
  - Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach
  - Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl.

zarejestruj się            lub            zaloguj