Rejestracja kandydatów na studia

Pedagogika specjalna - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia 2018 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów;
 • 6 lipca 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów na kierunki: Animacja kultury, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika,  Pedagogika specjalna, Praca socjalna, Psychologia;
 • 11 lipca 2018 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach Kandydatów w systemie IRK;
 • 13 – 14 i 16  lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów Kandydatów na studia (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12);  piątek 13.00 - 17.00; sobota godz. 10:00 - 14:00; poniedziałek 10:00 - 14:00
 • 18 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 19 - 20 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12);  czwartek,  godz. 10.00-14.00; piątek -  godz. 13:00 -17:00;
 • 24 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 25 - 26  lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (3) listy; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); środa godz. 10.00-14,00; czwartek godz. 13:00 -17:00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12

Zasady kwalifikacji

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny

Opis

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia ogólna, pedagogika specjalna, genetyka i patologia rozwoju, neurofizjologia z patologią układu nerwowego, biomedyczne podstawy rozwoju, psychologia rozwoju, psychologia kliniczna, edukacja zdrowotna, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zakres przygotowania uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności. Ponadto nabywają uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela klas początkowych.

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka uzyskuje kwalifikacje pozwalające na podjęcie zatrudnienia w charakterze nauczyciela, nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela wspomagającego dzieci i młodzież niewidomą i słabo widzącą oraz niesłyszącą i słabo słyszącą, ponadto z zaburzeniami złożonymi o charakterze sensorycznym. Absolwent uzyskują również kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)
 2. Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska).

Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna może być zatrudniony w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Student ma do wyboru możliwość kształcenia na specjalności nauczycielskiej, która wiąże się ze zwiększonym wymiarem praktyk i uzyskaniem przygotowania pedagogicznego. Osoby niezainteresowane zdobywaniem tego rodzaju uprawień, mogą wybrać specjalność nienauczycielską, która w większym stopniu sprofilowana jest na oddziaływania resocjalizacyjne skierowane do szerszego grona odbiorców - również młodzieży i osób dorosłych.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Wybór ten ma charakter deklaracji wstępnej. Właściwy wybór specjalności dokonuje się w toku I semestru studiów.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, oraz podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju, kryminologii oraz prawnych podstaw rehabilitacji i resocjalizacji;
 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej;
 • posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;
 • posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach szkolnictwa specjalnego;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • szkołach podstawowych (ogólnodostępnych);
 • placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;
 • placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych dla osób niepełnosprawnych.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii , sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Limit miejsc

89
zarejestruj się            lub            zaloguj