Rejestracja kandydatów na studia

Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie


Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 5 lat

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów;
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów
 • 16 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach Kandydatów w systemie IRK;
 • 18 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów Kandydatów; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); czwartek, godz. 10.00-14.00; piątek, godz. 13.00-17.00; sobota, godz. 10.00-14.00;
 • 22 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 23-24 lipca – przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); wtorek, godz. 10.00-14.00; środa, godz. 13.00-17.00;
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (3) listy; (sala 40 - Aula, ul. Narutowicza 12); piątek, godz. 10.00-14.00

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 40 - Aula, ul. Narutowicza 12

Zasady kwalifikacji

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

Opis

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do kandydatów zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz włączającej, ponadto rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Student tego kierunku zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu), intelektualną (różnego stopnia) oraz z osobami  ze spektrum autyzmu. Poznaje również metodykę pracy z osobami z trudnościami w uczeniu się a także z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. Uzyskuje również kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł magistra.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika specjalna, andragogika specjalna, nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, współczesna tyflotechnika, język migowy i metodyka nauczania, Alfabet Braille'a i metodyka nauczania, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ogólnorozwojowe i psychodydaktyczne metody terapii pedagogicznej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna. Wybór ten ma charakter deklaracji wstępnej. Właściwy wybór specjalności dokonuje się w toku IV semestru studiów.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju, prawnych podstaw edukacji, rehabilitacji i terapii;
 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej w różnych formach organizacyjnych kształcenia oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej;
 • posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych, zarządzania działalnością oświatową oraz współpracy z instytucjami i organizacjami;
 • posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą;
 • ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia i organizacje.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii , sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj