Rejestracja kandydatów na studia

Pedagogika - zaoczne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów;
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów Kandydatów, nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); piątek, godz. 13.00-17.00; czwartek, sobota, godz. 10.00-14.00

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 40 - Aula, ul. Narutowicza 12

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska) 

Absolwent kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela - specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student uzyskuje wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zdobywa kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in.: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz na koloniach letnich.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

Absolwent kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym przygotowany jest do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela -  doradcy zawodowego oraz  pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

 

Trwają prace nad uruchomieniem specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)

            Absolwent Pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna posiada umiejętności praktyczne z zakresu:           socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej resocjalizacyjnej i profilaktycznej. Absolwenci zdobywają praktyczne wiedzę, umiejętności, i kompetencje społeczne w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych. Studia przygotowują do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w placówkach oświatowych, wychowawczych i profilaktycznych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne również w pracy o charakterze pozainstytucjonalnym (min. streetworking, organizacje pozarządowe).

            Absolwent może być zatrudniony w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach penitencjarnych.

 

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym itp.
 • zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • sądzie jako kurator sądowy.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj