Rejestracja kandydatów na studia

Pedagogika - zaoczne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności oferowane na kierunku Pedagogika są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do wykorzystywania w pracy zawodowej rozwiązań praktycznych, właściwych różnym systemom szkół alternatywnych.

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczna jest przygotowany do zawodu pedagoga szkolnego, nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student tej specjalności będzie mógł rozwijać umiejętności interpersonalne oraz zdobyć kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz koloniach letnich.

 1. Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi jest przygotowany do pełnienia roli pedagoga szkolnego w szkole podstawowej. Jest wyposażony w kompetencje, które umożliwią mu wypełnianie złożonych zadań, w tym między innymi: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych młodzieży; projektowanie działań opiekuńczych, prorozwojowych i interwencyjnych w celu wspierania uczniów (w razie potrzeby odwołując się do pomocy specjalistycznej); prowadzenia zajęć świetlicowych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy; kształtowania kultury szkoły poprzez działania integrujące społeczność szkolną. Dodatkowo jest wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji. Może również prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie korzystania z e-learningu i mediów, bezpieczeństwa w sieci, kształtowania postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii oraz kultur i wrażliwości etycznej w odniesieniu do stosowania nowych technologii.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru (do 10 listopada).

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Warunkiem podjęcia studiów na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat: specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym itp.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Limit miejsc

0

Wysokość czesnego

3 420 PLN/rok
zarejestruj się            lub            zaloguj