Rejestracja kandydatów na studia

Animacja kultury - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia 2018 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów;
 • 21 lipca 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów
 • 24 lipca 2018 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach Kandydatów w systemie IRK;
 • 25 - 26 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów Kandydatów; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); środa, godz. 10.00-14.00; czwartek, godz. 13.00-17.00;
 • 27 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 28 lipiec 2018 r. – przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); sobota  godz. 12.00-17.00;
 • 3 września 2018 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów;
 • 15 września 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów;
 • 17 września 2018 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach Kandydatów w systemie IRK;
 • 19 – 21 września 2018 r. – przyjmowanie dokumentów Kandydatów; (sala 40 – Aula, ul. Narutowicza 12); środa, piątek godz. 10.00-14.00; czwartek, godz. 13.00-17.00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 40 - Aula, ul. Narutowicza 12

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych, tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.

Opis

Animacja kultury to kierunek o profilu praktycznym, uruchomiony w UMCS w 2012 roku – studia pierwszego stopnia oraz w roku 2014- studia drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury są bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów studiów licencjackich kierunku Animacja kultury oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno-kulturalna; Pedagogika kulturoznawcza; Kulturoznawstwo; Edukacja artystyczna  oraz zbliżone).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury posiada gruntowne i uzupełnione do poziomu magisterskiego wykształcenie przygotowujące do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury oraz tworzenia organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną. W toku studiów uzyskuje również bogatą wiedzę na temat funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej, polityki kulturalnej Unii oraz problematyki wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

Planowane jest, aby absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury posiadał przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

antropologia kulturowa, metodyka animacji kultury, wiedza o sztuce, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, promocja kultury, psychologia komunikacji społecznej, zarządzanie instytucjami kultury, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

BRAK

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną;
 • ma poszerzoną wiedzę w zakresie polityki kulturalnej (w tym polityki kulturalnej Unii Europejskiej) oraz na temat wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej;
 • posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych stanowiskach, funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych);
 • posiada umiejętności niezbędne do tworzenia organizacji i firm zajmujących się działalnością kulturalną;
 • posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez cale życie oraz stymulowania rozwoju uczestników działalności kulturalnej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl

udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl

pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl

pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl

udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl

udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12).

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Limit miejsc

30
zarejestruj się            lub            zaloguj