Rejestracja kandydatów na studia

Studia wschodnie - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Opis

Koncepcja programu kształcenia na kierunku: Studia wschodnie została ulokowana w obszarze nauk społecznych. Studia wschodnie wyróżnia systemowe i kompleksowe kształcenie w zakresie państw oraz regionu poradzieckiego (państwa wschodniosłowiańskie, bałtyckie, kaukaskie i środkowoazjatyckie) pod kątem historii i kultury, społeczeństw, polityki i gospodarki, a także stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego. Zaproponowany program na kierunku Studia wschodnie odpowiada założeniom Area Studies oraz Regional Studies.

Atrakcyjność tych studiów wynika przede wszystkim z umiejętności łączenia interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnych państwach wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich z praktycznymi kompetencjami analizy sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz kompetencji praktycznych nabytych w trakcie praktyk, staży na uczelniach partnerskich w państwach Europy Wschodniej oraz podczas warsztatów eksperckich pozwoli naszym absolwentom na odnalezienie się w różnych wymiarach współczesnego życia.

W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty:

 • Historia najnowsza Europy Wschodniej i Eurazji,
 • Nauka o państwie i prawie, Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Podstawy badań wschodnich, Współczesne problemy narodowościowe państw b. ZSRR,
 • Wielokulturowość w Europie Wschodniej i Eurazji,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne na obszarze poradzieckim,
 • Polityka gospodarcza państw obszaru poradzieckiego,
 • Myśl polityczna w państwach obszaru poradzieckiego,
 • Procesy integracyjne w Europie Środkowej i Wschodniej

Szczegółowy program studiów

 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Wschodnioeuropejska (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, państwa bałtyckie)
 • Euroazjatycka (Kaukaz Południowy i Azja Centralna)

Sylwetka absolwenta Studiów Wschodnich

Absolwent Studiów wschodnich posiada:

 • wiedzę z zakresu systemów politycznych, prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w państwach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej
 • umiejętność analizowania problemów natury historycznej, politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej w państwach obszaru studiów
 • umiejętność sporządzania analiz i raportów z w/w problematyki
 • specjalistyczne przygotowanie językowe (język rosyjski, język zachodni) w stopniu pozwalającym na prowadzenie współpracy międzynarodowej
 • przygotowanie do pracy w instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach kulturalnych, eksperckich i biznesowych, zajmujących się sprawami wschodnimi (Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Azja Centralna).
 • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia

Możliwości zatrudnienia

Absolwent Studiów wschodnich będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 •  w instytucjach międzynarodowych
 •  jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych
 • ośrodkach kulturalnych, eksperckich i biznesowych, zajmujących się sprawami wschodnimi (Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Azja Centralna)

Możliwości rozwoju

Studenci Studiów wschodnich będzie mieć możliwość:

 • uczęszczania na zajęcia prowadzone przez pracowników z wieloletnim stażem badań wschodnich oraz w ramach szerokiej oferty zajęć fakultatywnych
 • możliwość odbywania kształcenia pod kierunkiem badaczy z państw obszaru poradzieckiego
 • odbywania praktyk zawodowych w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, firmach i instytucjach biznesowych
 • uczestniczenia w wyjazdach studyjnych w kraju i państwach obszaru poradzieckiego
 • kształcenia w uczelniach zagranicznych (m.in. uzyskania podwójnego dyplomu)

Limit miejsc

0
zarejestruj się            lub            zaloguj