Rejestracja kandydatów na studia

Studia wschodnioeuropejskie - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Opis

Studia wschodnioeuropejskie skierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią, Bałkany oraz Kaukaz w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Student Studiów wschodnioeuropej-skich zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, ekonomii, filozofii i wiedzy o kulturze.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Międzynarodowe stosunki polityczne, Ekonomia międzynarodowa, Antropologia kulturowa Europy Wschodniej, Geopolityka, Subregiony w Europie Wschodniej, Decydowanie polityczne, Wielokulturowość w Europie Wschodniej, Systemy go-spodarcze w państwach Europy Wschodniej, Systemy prawne i prawodawstwo w państwach Europy Wschodniej, Systemy medialne i media w Europie Wschod-niej, Geografia turystyczna, Współpraca subregionalna i transgraniczna w Euro-pie Wschodniej, Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna Europy Wschodniej, Socjologia.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0604/133647-swe-i-st-stacj.pdf

(Studia wschodnioeuropejskie, I stopień) oraz http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/1008/101356-program-zajec-swe-ii-st.pdf (Studia wschodnioeuropejskie, II stopień)

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • STUDIA I STOPNIA- moduły:
 • rosyjski
 • ukraińsko-białoruski
 • bałkański
 • kaukaski
 • STUDIA II STOPNIA- specjalności:
 • Europa Środkowowschodnia
 • Europa Południowowschodnia
 • Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie
 • Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów wschodnioeuropejskich posiada ugruntowaną wiedzę o re-gionie Europy Środkowej i Wschodniej. Unikatowe wykształcenie w zakresie nauk społecznych predestynują absolwentów do poszukiwania zatrudnienia w organi-zacjach pozarządowych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, współ-pracą zagraniczną a także w administracji publicznej. Absolwent Studiów wschodnioeuropejskich dysponuje umiejętnościami językowymi z zakresu języ-ka angielskiego i rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
 • instytucjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodo-wą w regionie Europy Wschodniej.

Możliwości rozwoju

Wydział Politologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Studiów wschodnioeuropejskich
 • Programach MOST, ERASMUS

Dodatkowe informacje

Podczas studiów studenci mogą odbyć interesujące praktyki zawodowe poza granicami Polski. Program podstawowy uzupełnia bogata oferta przedmiotów fakultatywnych prowadzonych również w językach obcych.

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii UMCS.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polito-logii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie reali-zowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej: www.umcs.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj