Rejestracja kandydatów na studia

Stosunki międzynarodowe - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 - lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce i godziny składania dokumentów:

Wydział Politologii UMCS, pl. Litewski 3, Lublin, Aula im. Ignacego Daszyńskiego (sala 111, I piętro) w następujących terminach:

18 lipca (czwatek) w godz. 11.00-16.00

19 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 lipca (sobota) w godz. 9.00-14.00

23 lipca (wtorek) w godz. 11.00-16.00

24 lipca (środa) w godz. 9.00-14.00

26 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

Uwaga: Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane na parterze budynku w pokoju 027.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Opis

Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe?

Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw.

 • Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego.
 • Nasi absolwenci, dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej, osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe w różnych dziedzinach, zajmując niejednokrotnie eksponowane stanowiska w dyplomacji, administracji państwowej na wszystkich jej poziomach, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach i szkolnictwie wyższym, a także biznesie. Nasi absolwenci dobrze sobie radzą na rynku pracy – są elastyczni, kreatywni, mobilni. Pracują m. in. w: MSZ i innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, organizacjach międzynarodowych, służbach mundurowych i specjalnych, placówkach naukowo-badawczych, mediach, administracji lokalnej i regionalnej, organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą.
 • Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie?

 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – zlokalizowany w ścisłym centrum Lublina w Pałacu Lubomirskich – na którym kształci się największa liczba studentów cudzoziemców w skali całego UMCS, jest miejscem, które w sposób szczególny sprzyja obcowaniu z wielokulturowością i wielonarodowością. Oferuje studentom akademicką wiedzę ogólną oraz umiejętności praktyczne, więc studiowanie tutaj stosunków międzynarodowych tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej.
 • Zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są przez profesjonalnie przygotowaną kadrę naukową.
 • Poza przedmiotami kursowymi dotyczącymi polityki, ekonomii czy prawa, oferujemy możliwość studiowania w ramach czterech specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku.
 • W Polsce plasujemy się w czołówce rankingów uniwersyteckich i kierunkowych.
 • Urozmaiceniem są przedmioty prowadzone w językach obcych również przez naszych native speakers i gości z całego świata (visiting professors).
 • Oferujemy naukę i przygodę z językiem chińskim, czy językiem farsi.
 • Sieć naszych uczelni partnerskich umożliwia mobilność studiowania i wyjazdy w ramach programu Erasmus.
 • Możliwość realizowania swoich pasji i aktywności przez działania w ramach studenckich kół naukowych, w tym Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych.
 • Możliwość spotkań z wieloma znakomitościami z Polski i z zagranicy. Gościli u nas – praktycy i obserwatorzy życia międzynarodowego.
 • Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować studia na studiach II stopnia.

Specjalności:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • integracja europejskali
 • studia regionu Pacyfikuli
 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej.

Opis sylwetki Absolwenta. Absolwent powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej;
 • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej;
 • posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
 • być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
 • dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych;
 • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
zarejestruj się            lub            zaloguj