Rejestracja kandydatów na studia

Społeczeństwo informacyjne - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 - lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce i godziny składania dokumentów:

Wydział Politologii UMCS, pl. Litewski 3, Lublin, Aula im. Ignacego Daszyńskiego (sala 111, I piętro) w następujących terminach:

18 lipca (czwatek) w godz. 11.00-16.00

19 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 lipca (sobota) w godz. 9.00-14.00

23 lipca (wtorek) w godz. 11.00-16.00

24 lipca (środa) w godz. 9.00-14.00

26 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

Uwaga: Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane na parterze budynku w pokoju 027.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie;
 • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

Opis

Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Psychologia społeczna, Administracja publiczna, Design thinking, Edycja i korekta tekstów, Pracownia audiowizualna, Warsztat przedsiębiorczości, Informacja publiczna i otwarte dane, Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci, Projektowanie stron internetowych, Algorytmizacja i programowanie, Organizacja i zarządzanie, Programowanie obiektowe, Statystyczna analiza danych, Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym, Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, Bazy danych, Kryzysy i konflikty społeczne, Zarządzanie projektami informatycznymi, Cyfrowe źródła informacji, Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji, Podstawy prawa administracyjnego, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Kierunek ma profil ogólnouniwersytecki, ale proponuje zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych i informatycznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów, umiejętnościami interpersonalnymi. Program kierunku łączy efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych (70%) i nauk ścisłych (30%). Kierunek łączy dwa odseparowane od siebie obszary wiedzy i nauk wychodząc naprzeciw specyfice współczesnych wyzwań społeczeństwa informacyjnego i rynku pracy.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Elektroniczna administracja – przygotowuje do pracy w administracji publicznej i prywatnej m.in. przy użyciu narzędzi ICT. Wśród przedmiotów na tej specjalności są: Elektroniczne formy demokracji, E-usługi publiczne, Informatyzacja sektora publicznego, Marketing terytorialny
 2. E-przedsiębiorczość – przygotowuje do załażenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem ITC. Wśród propozycji przedmiotów tej specjalności znalazły się: E-biznes, Kreowanie wizerunku firmy, Zarządzanie informacją elektroniczną, Start up, Negocjacje w biznesie

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru. Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenta kierunku Społeczeństwo informacyjne (studia I stopnia) charakteryzuje przygotowanie z dwóch obszarów: nauk społecznych i ścisłych. W zakresie nauk społecznych ma wiedzę na temat dynamiki społeczeństwa informacyjnego, rozwoju technologicznego, administracji, procesów politycznych i społecznych, socjotechniki, globalizacji i stosunków międzynarodowych, historii i funkcjonowania państwa, prawa, politologii, komunikacji społecznej. Dodatkowo jest wyposażony w kompetencje miękkie dotyczące pracy zespołowej, negocjacji i rozwiązywania sporów, autoprezentacji i wystąpień publicznych. W zakresie nauk ścisłych absolwenci dysponują wiedzą o metodach obliczeniowych i algorytmicznych, systemach informatycznych i programowania, administrowania i zarządzania sieciami i projektami. Tak sprofilowana wiedza znajduje rozwinięcie w umiejętności adaptowania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz i rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-technologicznym, administracyjnym i związanych z przedsiębiorczością. Absolwent jest przygotowany do programowania, zarządzania bazami danych i przepływem informacji; pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi i biznesowymi; działania na polu komunikacji społecznej i marketingu w mediach, szczególnie społecznościowych.

Możliwości zatrudnienia

Kierunek ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji publicznej, sektora pozarządowego, agencji marketingowych i komunikacji społecznej, sektora informatycznego, a także wspomagać rozwój samozatrudnienia. Absolwenci będą potrafili rozpoznawać i rozwiązywać problemy na styku: społeczeństwo - systemy informacyjne; przedsiębiorczość – zarządzanie przepływem danych. Dzięki połączeniu szeroko rozumianej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym m.in. funkcjonowania państwa i świata, administracji, prawa, ekonomii oraz pogłębionej znajomości narzędzi informatycznych i środowiska internetowego, absolwenci będą przygotowani do kreatywnego rozwiązywania zadań w obliczu wyzwań technologicznych.

Możliwości rozwoju

 • Grupa najlepszych studentów - w wyniku zagwarantowanych staży w biznesie, organizacjach pozarządowych i administracji m.in. Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Urzędzie Statystycznym (oddział Lublin) - ma szansę wejść na rynek pracy jeszcze przed ukończeniem studiów.
 • Samorządzie Studentów
 • Programie ERASMUS
 • Programie MOST
 • Możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Karier
 • Absolwenci mają perspektywę dalszego kształcenia, korzystając z oferty studiów drugiego stopnia i podyplomowych

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest przez Wydział Politologii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Większość zajęć odbywać się będzie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Rekrutację prowadzi Wydział Politologii

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-politologii-umcs-w-lublinie,49.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj