Rejestracja kandydatów na studia

Produkcja medialna - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

  • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 18, 19, 20 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 23, 24 i 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 12, 13, 20, 21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Miejsce i godziny składania dokumentów:

Wydział Politologii UMCS, pl. Litewski 3, Lublin, Aula im. Ignacego Daszyńskiego (sala 111 (I piętro)) w następujących terminach:

18 lipca (czwartek) w godz. 11.00-16.00

19 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 lipca (sobota) w godz. 9.00-14.00

23 lipca (wtorek) w godz. 11.00-16.00

24 lipca (środa) w godz. 9.00-14.00

26 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

12 września (czwartek) w godz. 11.00-16.00

13 września (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 września (piątek) w godz. 11.00-16.00

21 września (sobota) w godz. 9.00-14.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także do osób pragnących kreowani wirtualny świat gier oraz zajmować się produkcją wydarzeń multimedialnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Część zajęć realizowana jest bezpośrednio w instytucjach, które współpracują przy realizacji programu studiów. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne; m.in. profesjonalne studio telewizyjne i stanowiska do montażu obrazu i dźwięku oraz wykonywania animacji. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia społeczna, filozofia kultury, historia komunikowani aspołecznego, ekonomika mediów, antropologia mediów, socjologia mediów, media alternatywne, umowy licencyjne, nowe technologie informacyjne w praktyce, społeczeństwo sieci. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Produkcja w branży gier – w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: gra w życiu publicznym, scenariuszowe schematy narracyjne, przestrzeń wirtualna gry, reżyseria gry, dziennikarstwo growe, promocja i dystrybucja gier, warsztat produkcji gier.
  2. Produkcja wydarzenia multimedialnego w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: finanse i organizacja wydarzenia multimedialnego, prawno-gospodarcze uwarunkowania organizacji wydarzeń multimedialnych, bezpieczeństwo i logistyka wydarzenia multimedialnego, zarządzanie jakością wydarzenia multimedialnego, development wydarzenia multimedialnego, promocja i PR wydarzeń multimedialnych.
  3. Realizacja filmowo-telewizyjna  w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: kreatywne pisanie, warsztat aktora w filmie, telewizji i reklamie, produkcja reklamy audiowizualnej, scenariusz w filmie, telewizji i reklamie, realizacja utworu multimedialnego, realizacja wydarzenia multimedialnego.

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem II semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Zdobędzie między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, antropologii i socjologii mediów, nowych  technologii informacyjnych, analizy utworów multimedialnych, filozofii kultury, historii komunikowania społecznego, myślenia projektowego.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, kreowania wydarzeń multimedialnych oraz rzeczywistości gier. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne pisanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; kreatywne pisanie,  realizowanie utworów multimedialnych; tworzenie scenariuszy i narracji w grach, kreowanie i  organizacja wydarzeń multimedialnych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (Internet), a także w firmach zajmujących się produkcją gier oraz produkcją wydarzeń multimedialnych. Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów.

Możliwości rozwoju

Dzięki działalności w kołach naukowych studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, pracując w Telewizji Akademickiej TV UMCS, współpracując z wieloma instytucjami, które współpracują przy realizacji programu studiów, są to m.in.: Centrum Spotkania Kultur, Centrum Kultury w Lublinie, Warsztaty Kultury w Lublinie, Teatr Stary w Lublinie, Teatr Andersena w Lublinie,  Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, firma produkująca gry - mocap.pl, TVP3 Lublin. Studenci biorą też udział w warsztatach radiowej „Trójki” czy tygodnika „Polityka”, a także uczestniczą w programie „Młodzież Kontra, czyli… Pod Ostrzałem”. Mogą dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w ramach warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przez wydział Politologii we współpracy z TV UMCS, a także podczas organizacji festiwali, m.in. festiwalu etiud studentów PWSFTviT  „Łodzią po Wiśle w Lublinie”.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania multimediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej.

Studia zapewniają przygotowanie w zakresie realizacji utworów multimedialnych, kreowania i realizacji wydarzeń multimedialnych  ( w tym spektakli teatralnych, telewizyjnych, wydarzeń internetowych, wydarzeń w przestrzeni miejskiej itd.), kreowania narracji w zakresie gier , a także przygotowanie warsztatowe do redagowania tekstów z zakresu dziennikarstwa growego oraz tekstu reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

zarejestruj się            lub            zaloguj