Rejestracja kandydatów na studia

Politologia - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 - lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce i godziny składania dokumentów:

Wydział Politologii UMCS, pl. Litewski 3, Lublin, Aula im. Ignacego Daszyńskiego (sala 111, I piętro) w następujących terminach:

18 lipca (czwatek) w godz. 11.00-16.00

19 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 lipca (sobota) w godz. 9.00-14.00

23 lipca (wtorek) w godz. 11.00-16.00

24 lipca (środa) w godz. 9.00-14.00

26 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

Uwaga: Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane na parterze budynku w pokoju 027.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Opis

Politologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność, głęboko humanistyczny charakter oraz szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Kandydatów na studia na kierunku politologia w UMCS przyciąga jednak także wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-naukowa lubelskiego środowiska politologicznego, które proponuje studentom Wydziału Politologii naukę na najwyższym poziomie, w niepowtarzalnej i przyjaznej atmosferze. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Nauka o państwie i prawie; Najnowsza historia Polski; Nauka o polityce; Marketing polityczny; Partie polityczne i systemy partyjne; Historia doktryn politycznych i prawnych; Podstawy stosunków międzynarodowych; Geografia polityczna; Polska myśl polityczna; System polityczny RP; Współczesne systemy polityczne; Administracja publiczna; Samorząd i polityka lokalna; Retoryka i erystyka; Organizacja i zarządzanie; Finanse publiczne; Integracja europejska.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Administracja publiczna (studia I i II stopnia). Specjalność pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki administracji rządowej i samorządowej. Na specjalności dla studentów z Europy Wschodniej realizowane są przedmioty w języku ukraińskim i rosyjskim
 2. Doradztwo polityczne i medialne (studia I stopnia). W ramach specjalności realizowane są przedmioty z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent kierunku politologia uzyskuje umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, potrafi także profesjonalnie badać procesy społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia społeczno - politycznego. W efekcie kreuje swoją pozycję na rynku pracy. Zna język obcy oraz język specjalistyczny.

Absolwent specjalności administracja publiczna posiada wiedzę i umiejętności dotyczące struktur i funkcjonowania władzy lokalnej, funduszy europejskich i jest przygotowany do prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych gminy, powiatu i województwa. Absolwent specjalności doradztwo polityczne i medialne dysponując rozległą wiedzą i umiejętnościami w zakresie rynku medialnego, marketingu i kształtowania wizerunku politycznego Charakteryzuje go także umiejętność: wystąpień publicznych, negocjacji, budowania właściwych relacji między uczestnikami życia społeczno-politycznego. W związku z tym dodatkowo może również znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, w instytucjach politycznych w roli rzecznika prasowego, specjalisty d/s kreowania wizerunku, doradcy medialnego. Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne posiada wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im, struktur i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego RP, służb mundurowych, obronności RP i zarządzania kryzysowego i jest przygotowany do prowadzenia przedsięwzięć w tym zakresie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • administracji publicznej
 • organach samorządowych
 • podmiotach i instytucjach społeczno-gospodarczych
 • partiach politycznych i organizacjach pozarządowych
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • środkach masowego przekazu
 • agencjach reklamowych i public relations
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego

Możliwości rozwoju

Wydział Politologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Politologicznym Kole Naukowym, Kole Naukowym Samorządowców, Samorządzie Studentów, organizacjach studenckich
 • wizytach m.in. do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i instytucji centralnych.
 • programach ERASMUS, MOST
 • kształceniu w uczelniach zagranicznych (m.in. uzyskaniu podwójnego dyplomu)

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl.

zarejestruj się            lub            zaloguj