Rejestracja kandydatów na studia

Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18, 19, 20 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 23, 24 i 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 12, 13, 20, 21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Miejsce i godziny składania dokumentów:

Wydział Politologii UMCS, pl. Litewski 3, Lublin, Aula im. Ignacego Daszyńskiego (sala 111 (I piętro)) w następujących terminach:

18 lipca (czwartek) w godz. 11.00-16.00

19 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 lipca (sobota) w godz. 9.00-14.00

23 lipca (wtorek) w godz. 11.00-16.00

24 lipca (środa) w godz. 9.00-14.00

26 lipca (piątek) w godz. 9.00-14.00

12 września (czwartek) w godz. 11.00-16.00

13 września (piątek) w godz. 9.00-14.00

20 września (piątek) w godz. 11.00-16.00

21 września (sobota) w godz. 9.00-14.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Bezpieczeństwo zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym stało obszarem zainteresowań instytucji państwowych oraz organizacji i struktur międzynarodowych. Nauka bezpieczeństwa narodowego, to poznanie funkcjonowania instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno przyjęte normy postępowania. Kompleksowe podejście do problemu bezpieczeństwa narodowego wymaga także analizy tych niepożądanych zjawisk i działań, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, jego instytucji i obywateli, takich jakich jak m.in.: terroryzm, zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przestępczość zorganizowana.

Celem kierunku jest przygotowanie studenta do poruszania się na szczeblu administracji państwowej w różnych sektorach: obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, polityki społecznej i w tzw. trzecim sektorze. Aby osiągnąć powyższy cel w programie studiów realizowane są m.in. takie przedmioty jak: na studiach I st.: Zagrożenia bezpieczeństwa, Teoria bezpieczeństwa, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Prawo międzynarodowe publiczne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Konflikty międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa RP, Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Organizacja i zarządzanie, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Bezpieczeństwo ekonomiczne; na studiach II st.: Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa, Ryzyko w bezpieczeństwie i analiza ryzyka, Logistyka międzynarodowa, Służby porządku publicznego w Europie, Cyberprzestępczość, Międzynarodowe centra logistyczne, Bezpieczeństwo w działalności trzeciego sektora, Mediacje i negocjacje.

Szczegółowy program studiów dostępny jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • I stopień: Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem (specjalności realizowane od IV semestru studiów)
 • II stopień: Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (specjalności realizowane od II semestru studiów)

O wyborze specjalności decyduje student.

Sylwetka absolwenta:

 • Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien posiadać ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów.
 • Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobieganiem w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej.
 • Powinien posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym.
 • Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem.
 • Posiadać umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej.
 • Być w stanie zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
 • Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Absolwent powinien opanować nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Powyższa wiedza, umiejętności i zdolności są szczególnie pożądane na regionalnym rynku pracy. Nabyte w trakcie edukacji na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają uczyć jednostki i służby państwa mechanizmów reagowania na nowe jakościowo zmiany zachodzące w systemie międzynarodowym, które stanowią nowe wyzwania dla bezpieczeństwa świata, poszczególnych państw, regionów i jednostek.. Zajęcia prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i praktyków pracujących w wojsku, policji, służbach specjalnych, strażach, inspekcjach oraz innych działach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • administracji państwowej na szczeblu centralnym (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, służba cywilna)
 • administracji na szczeblu samorządowym (gmina, powiat, województwo)
 • służbach mundurowych
 • sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne)
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze)

Możliwości rozwoju:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość zaangażowania się w funkcjonowanie: Naukowego Koła Bezpieczeństwa Narodowego i Legii Akademickiej. Mogą także korzystać ze szkoleń i kursów organizowanych przez Biuro Karier UMCS. Własne projekty związane z aktywnością zawodową pozwala natomiast rozwinąć Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Studencki kierunku: Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość realizowania części kształcenia uniwersyteckiego poza macierzystym Wydziałem Politologii i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowych. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej uczestniczy w programie Lifelong Learning Programme (Erasmus), który jest istotnym komponentem sektorowym w strukturze programu, obejmującego szkolnictwo wyższe. Uczelnia ma podpisane umowy z ponad 20 ośrodkami zagranicznymi.

Podjęcie kształcenia ogólnouniwersyteckiego w kilkunastu ośrodkach w Polsce umożliwia Program Mobilności Studentów MOST.

Dodatkowe informacje:

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe realizowane jest na Wydziale Politologii UMCS.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj