Rejestracja kandydatów na studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - zaoczne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 1 października - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 17 sierpnia - 2 października - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób, lecz nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty należy wysłać listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: "Rekrutacja-Bezpieczeństwo wewnętrzne zaoczne II stopnia" Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Komisja Rekrutacyjna przewiduje możliwość składania kompletu dokumentów osobiście podczas dyżurów Komisji w dniach od 28 września 2020 r. do 2 października 2020 r. w godzinach 10:00-14:00. Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pokój nr 202 (II piętro budynku) w godz. 10:00-14:00.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa,
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem,
 • Ochrona ludności i obrona cywilna,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa,
 • Psychologia społeczna,
 • Strategie zapobiegania przestępczości,
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem,
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Komunikacja społeczna.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/943/

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Administracyjna. Celem specjalności jest zdobycie wiedzy na temat zasad ustroju i funkcjonowania instytucji państwa a zwłaszcza pozyskanie wiedzy o regulacjach prawnych z zakresu m.in. ochrony obrotu gospodarczego, fiskalnej ochrony obrotu towarowego, obrotu bezpieczeństwa energetycznego, czy też bezpieczeństwa żywnościowego.
 2. Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa. Celem specjalności jest zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa państwa a zwłaszcza wiedzy o regulacjach prawnych m.in. z zakresu zwalczania terroryzmu, odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb ochrony bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa imprez masowych, czy też bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podział na specjalności następuje w czasie I semestru studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa. Ponadto absolwent potrafi uwzględniać ryzyko podejmowanych decyzji oraz przewidywać skutki tychże decyzji. Absolwent potrafi również rozwiązywać złożone problemy zawodowe, w kreatywny sposób uczestniczyć w pracy zespołowej, samodzielnie uzasadniać podjęte decyzje i brać odpowiedzialność za niewłaściwe działania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • Na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak m.in: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Limit miejsc

50

Wysokość czesnego

4 000 PLN/rok
zarejestruj się            lub            zaloguj