Rejestracja kandydatów na studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - zaoczne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

  • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 1 października - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 17 sierpnia - 2 października - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób, lecz nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty należy wysłać listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: "Rekrutacja-Bezpieczeństwo wewnętrzne zaoczne I stopnia" Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Komisja Rekrutacyjna przewiduje możliwość składania kompletu dokumentów osobiście podczas dyżurów Komisji w dniach od 28 września 2020 r. do 2 października 2020 r. w godzinach 10:00-14:00. Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pokój nr 202 (II piętro budynku) w godz. 10:00-14:00.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Bezpieczeństwo państwa, Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, Konstytucyjny system organów państwa, Kryminalistyka sądowa, Kryminologia, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Ochrona własności intelektualnej, Organizacja i zarządzanie, Podstawy prawa karnego, Podstawy psychologii, Podstawy socjologii, Postępowanie karne, System ochrony praw człowieka, Technologia informacyjna, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, Zwalczanie terroryzmu.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/943/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, a zwłaszcza wiedzę z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz wiedzę na temat problematyki zarządzania kryzysowego. Absolwent potrafi samodzielnie analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwent potrafi bardzo dobrze radzić sobie z rozwiązywaniem problemów zawodowych. Ponadto absolwent potrafi kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem a także zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne zwłaszcza za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa m.in. w: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Limit miejsc

50

Wysokość czesnego

4 000 PLN/rok
zarejestruj się            lub            zaloguj