Rejestracja kandydatów na studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

  • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
  • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
  • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
  • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
  • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
  • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów: 

Aula Uniwersytecka, Wydział Prawa i Administracji UMCS,

13, 14, 16 lipca - godz. 13:00 - 17:00

Kontakt do Komisji Wydziałowej:

telefon: 81 537-54-68

e - mailrekrutacja.wpia@poczta.umcs.lublin.pl

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Opis

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Bezpieczeństwo państwa, Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, Konstytucyjny system organów państwa, Kryminalistyka sądowa, Kryminologia, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Ochrona własności intelektualnej, Organizacja i zarządzanie, Podstawy prawa karnego, Podstawy psychologii, Podstawy socjologii, Postępowanie karne, System ochrony praw człowieka, Technologia informacyjna, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, Zwalczanie terroryzmu.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/943/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, a zwłaszcza wiedzę z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz wiedzę na temat problematyki zarządzania kryzysowego. Absolwent potrafi samodzielnie analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwent potrafi bardzo dobrze radzić sobie z rozwiązywaniem problemów zawodowych. Ponadto absolwent potrafi kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem a także zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne zwłaszcza za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa m.in. w: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Limit miejsc

270
zarejestruj się            lub            zaloguj