Rejestracja kandydatów na studia

Administracja - zaoczne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • od 9 do 27 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • od 10 do 21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala nr 2, Wydział Prawa i Administracji

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 9 do 27 lipca:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10:00 - 14:00

czwartek: 16:00 - 19:00

od 10 do 21 września:

poniedziałek, środa, piątek: 10:00 - 14:00

wtorek, czwartek: 16:00 - 19:00

Kontakt do Komisji Wydziałowej:

telefon: 81 537-54-68

e - mailrekrutacja.wpia@poczta.umcs.lublin.pl

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Administracja II stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest profesjonalne przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej i prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE ich organami.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Postępowanie sądowoadministracyjne, Rozstrzyganie spraw cywilnych, Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej, Prawo wyznaniowe, Zasady ustroju politycznego państwa, Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, Polskie i europejskie prawo podatkowe, Prawo karne skarbowe, Ochrona własności intelektualnej, System ubezpieczeń społecznych, Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/927/

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Syletka absolwenta:

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej oraz przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Zdobyta podczas studiów wiedza umożliwia absolwentowi samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Ponadto absolwent dysponuje podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej
 • instytucjach niepublicznych, zajmujących się stosowaniem prawa
 • służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • instytucjach pozarządowych
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami
 • pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
 • możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Limit miejsc

90

Wysokość czesnego

4 000 PLN/rok
zarejestruj się            lub            zaloguj