Rejestracja kandydatów na studia

Administracja - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów: 

Aula Uniwersytecka, Wydział Prawa i Administracji UMCS,

13, 14, 16 lipca - godz. 13:00 - 17:00

Kontakt do Komisji Wydziałowej:

telefon: 81 537-54-68

e - mailrekrutacja.wpia@poczta.umcs.lublin.pl

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Opis

Administracja I stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest profesjonalne przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Wstęp do prawoznawstwa, Historia administracji, Ustrój organów ochrony prawnej, Nauka o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Organizacja i zarządzanie w administracji, Prawo cywilne z umowami w administracji, Zarys prawa karnego, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo administracyjne, Finanse publiczne i prawo finansowe, Prawo pracy, Prawo wykroczeń, Postępowanie administracyjne, Zarys prawa handlowego.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/927/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada profesjonalne przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Potrafi samodzielnie doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Ponadto dysponuje podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej
 • instytucjach niepublicznych, zajmujących się stosowaniem prawa
 • służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • instytucjach pozarządowych
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami
 • pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
 • możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Limit miejsc

199
zarejestruj się            lub            zaloguj