Rejestracja kandydatów na studia

Turystyka i rekreacja - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (ngl-tur-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Turystyka i rekreacja - stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenej

Al. Kraśnicka 2D

20-718 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • język obcy nowożytny,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Opis

Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki światowej i jak pokazują doświadczenia podnosi się bardzo szybko po wszelkich kryzysach. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o tym czym jest turystyka w życiu człowieka, jak ją należy organizować i udostępniać oraz co robić, aby przynosiła oczekiwane efekty, tak dla turysty, jak i jej twórców oraz miejsc, w których się odbywa. Studia te kształtują umiejętności przygotowywania oferty turystycznej i jej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów, w tym pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego. Pokazują jak funkcjonuje rynek turystyczny i jak działają firmy, które organizują turystykę lub pośredniczą w sprzedaży produktów. Uczą przedsiębiorczego myślenia i biznesowego podejścia do turystyki. Są to jednocześnie studia niezwykle pasjonujące, które pozwalają poznać świat, odkryć wiele nieznanych miejsc i zgłębić ich walory. Rozwijają wielostronnie i przygotowują do pracy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się doświadczeni praktycy, menedżerowie i właściciele światowych przedsiębiorstw turystycznych.

W programie studiów, wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
 • Ekonomia, marketing i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
 • Prawo i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji
 • Obszary kulturowe współczesnego świata
 • Zasoby kulturowe miast i obszarów wiejskich
 • Problemy ochrony środowiska w turystyce i rekreacji
 • Obsługa klienta w biurze podróży

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów znajduje się 5 specjalności do wyboru oraz przedmioty fakultatywne: Geoparki świata, Turystyka filmowa, Imprezy biegowe w turystyce i rekreacji, Turystyka kajakowa, Zarządzanie stresem.  

 Wykaz specjalności w ramach kierunku (od II roku studiów):

 1. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego. Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi, w tym również w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej.
 2. Obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach. Specjalność przygotowuje do obsługi różnych grup turystów na obszarze Bałkanów, które są jedną z kluczowych destynacji europejskich. W sposób szczególny zapoznaje ze specyfiką przyrody i kultury Bałkanów, a także uczy pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego.
 3. Zarządzanie zasobami turystycznymi. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie analizy i oceny zasobów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki. Uczy sposobów ich wykorzystania oraz planowania elementów zagospodarowania turystycznego w skali lokalnej i regionalnej.
 4. Rekreacja ruchowa i zdrowotna. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach.
 5. Hotelarstwo. Specjalność kształtuje kompetencje do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach. Przygotowuje także  do odbywania praktyk w hotelach zagranicznych.

Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania branży turystycznej
 • Potrafi obsługiwać najnowsze systemy rezerwacji komputerowej
 • Projektuje atrakcyjną ofertę turystyczną i rekreacyjną
 • Jest przygotowany do organizacji eventów turystycznych i rekreacyjnych  w kraju i za granicą
 • Zna zasady i metody obsługi klienta, w tym z uwzględnieniem user experience
 • Wykazuje kreatywność i inicjatywę w realizacji zadań związanych z organizacją turystyki i rekreacji

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, jako specjalista do spraw turystyki, będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach podróży i centrach informacji turystycznej
 • agencjach eventowych i kulturalnych
 • hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • urzędach i instytucjach działających na rzecz rozwoju ruchu turystycznego,
 • administracji państwowej i samorządowej
 • wydawnictwach, mediach i serwisach branży turystycznej
 • liniach i portach lotniczych
 • we własnych przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych

 

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:

 • udział w krajowych lub międzynarodowych targach turystycznych
 • działalność w  samorządzie studentów
 • działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów)
 • wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
 • praca w zespole programowym ds. kierunku turystyka i rekreacja oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
 • udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.

Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami
 • Udział w wyjazdach zagranicznych (Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię)
 • Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia
  z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w branży turystycznej
  i uczymy obsługi powszechnie używanych systemów rezerwacyjnych 
 • Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy, które są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności

Szczegółowy opis studiów:

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnozigpumcs/

Limit miejsc

95
zarejestruj się            lub            zaloguj