Rejestracja kandydatów na studia

Gospodarka przestrzenna - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 18 lutego 2018 - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 19 lutego 2018 - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia II stopnia
 • 20 - 22 lutego - przyjmowanie dokumentów i wydawanie decyzji, godz. 9.00 - 14.00

Miejsce składania dokumentów:

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

sala "Parter", godz. 9-14

 • informacja na temat rekrutacji: 81 537-68-21, 81 537-68-20
 • telefon 81-537-68-06 (czynny w godzinach i dniach składania dokumentów

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia kierunków z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki na studia 1,5-roczne od semestru letniego postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Opis

Celem studiów jest rozszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu planowania i projektowania przestrzeni zdobytych podczas studiów I stopnia. Studia w szczególności ukierunkowane są na rozszerzanie warsztatu planistycznego, zwłaszcza o instrumentarium wypracowane na polu naukowym. Realizowana koncepcja kształcenia zakłada europejską perspektywę rozwojową, która będzie wdrażana poprzez ujmowanie w poszczególnych modułach treści związanych z przestrzenią Unii Europejskiej oraz europejskimi systemami i narzędziami jej planowania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Samorząd i gospodarka w jednostce terytorialnej
 • GIS i podstawy geodezji
 • Ekonomia przestrzenna
 • Geomonitoring i środowisko przyrodnicze
 • Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny w UE
 • Zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym
 • Projektowanie terenów miejskich i wiejskich
 • Ochrona zabytków i wartości kulturowych

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Urbanistyka i polityka przestrzenna. Specjalność ukierunkowana jest na poznawanie instrumentów gospodarowania przestrzenią, a w szczególności na kreowanie i przekształcanie środowiska miejskiego
 2. Gospodarka regionalna. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania rozwoju regionalnego w aspekcie przestrzennym.

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią
 • Rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej
 • Zna europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego
 • Prognozuje i modeluje procesy przestrzenne
 • Przygotowuje ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Stosuje technologie i systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu przestrzenią

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • innych instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • instytucjach i organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Planistów
 • Samorządzie Studentów
 • Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
 • Programach Erasmus+ oraz MOST
 • Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
 • Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-lublinie,47.htm

Limit miejsc

50
zarejestruj się            lub            zaloguj