Rejestracja kandydatów na studia

Gospodarka przestrzenna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie


Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3,5 roku

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (ngl-gop-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Gospodarka przestrzenna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenej

Al. Kraśnicka 2D

20-718 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka).

Opis

Podstawowym celem studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz w dostosowaniu do warunków środowiska przyrodniczego. Studenci uzyskują wiedzę o organizacji przestrzeni oraz o sposobach i narzędziach jej kształtowania. Poznają konflikty towarzyszące rozwojowi przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się zasad konstruowania koncepcji urbanistycznych oraz planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Poznają przepisy prawa z dziedziny gospodarki przestrzennej. Uczą się metod gromadzenia i interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Poznają programy graficzne przydatne w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. Dużą część zajęć stanowią zajęcia terenowe i warsztatowe, dedykowane ćwiczeniu sprawności posługiwania się profesjonalnymi narzędziami i metodami planistycznymi oraz realizacji konkretnych zadań o charakterze praktycznym. Ponadto część zajęć realizowana jest przez ekspertów posiadających doświadczenie praktyczne
w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Prace dyplomowe mają  charakter projektów, a ich tematy są ściśle powiązane z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Absolwent studiów uzyskuje tytuł inżyniera oraz prawo do wykonywania zawodu planisty przestrzennego.

Wybrane przedmioty

 • grafika projektowa
 • podstawy architektury
 • marketing i negocjacje
 • projektowanie urbanistyczne
 • miejscowe planowanie przestrzenne
 • programowanie procesów rewitalizacji
 • projektowanie infrastruktury technicznej i drogowej
 • projektowanie krajobrazu
 • geodezja, topografia i kartografia
 • programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • ćwiczenia terenowe

 Wykaz specjalności:

 • Planowanie przestrzenne. Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów dokumentów planowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia zagospodarowania przestrzennego gmin, plany zagospodarowania przestrzennego województw).
 • Zarządzanie przestrzenią. Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym przekształcania obszarów problemowych, zdegradowanych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada szerokie kompetencje, zwłaszcza w zakresie:

 • analizy przestrzennej i identyfikowania problemów rozwoju przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej
 • przygotowywania projektów koncepcji, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego
 • obsługi oprogramowania do projektowania inżynierskiego (AutoCad), oprogramowania graficznego (CorelDraw, Sketchup) i programów środowiska GIS
 • znajomości procedur prawno-administracyjnych
 • negocjowania i dyskusji z administracją rządową i samorządową oraz społeczeństwem nad przyjętymi rozwiązaniami

Perspektywa zatrudnienia:

specjalista z zakresu polityki i planowania przestrzennego  oraz  gospodarowania nieruchomościami w:

 • biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych
 • jednostkach samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną
 • jednostkach administracji rządowej zajmujących się planowaniem rozwoju i zagospodarowaniem przestrzennym
 • przedsiębiorstwach i korporacjach wykorzystujących zasoby przestrzeni
 • organizacjach pozarządowych (NGO) aktywizujących mieszkańców do większej troski o przestrzeń

 Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:

 • działalność w  samorządzie studentów
 • działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów)
 • wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
 • praca w zespole programowym ds. kierunku gospodarka przestrzenna oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
 • udział w wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+
 • udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy oraz programach badawczych i edukacyjnych
 • udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.

Dlaczego warto studiować geoinformatykę na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia
  z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Organizujemy praktyki zawodowe u liczących się pracodawców
 • Umożliwiamy udział w debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.  

Szczegółowy program studiów https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0115/153601-gospodarka-przestrzenna-1st-plan.pdf

Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnozigpumcs/

Limit miejsc

65
zarejestruj się            lub            zaloguj