Rejestracja kandydatów na studia

Geoinformatyka - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie


Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3,5 roku

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (ngl-gin-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Geoinformatyka - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenej

Al. Kraśnicka 2D

20-718 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być matematyka albo geografia).

Opis

Funkcjonowanie w świecie nowoczesnych urządzeń mobilnych, geolokalizacja, innowacyjne zarządzanie przemysłem energetycznym, transportem, marketingiem, produkcją rolniczą czy planowanie lokalizacji inwestycji nie byłyby możliwe bez geoinformatyki. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym  dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów. Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji
i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.

Zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu geoinformatyki stale wzrasta i tym samym stwarza perspektywy wysokich zarobków. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Naukę może kontynuować na studiach II stopnia.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Dużą część zajęć realizują pracownicy uznanych firm z branży geoinformatycznej, z dużym doświadczeniem praktycznym

 W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Podstawy programowania i algorytmizacji
 • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
 • Przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie
 • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Bazy danych i zarządzanie informacją
 • Technologie sieciowe
 • Kursy programowania w językach Python, Java, JavaScript, C++, HTML, CSS, SQL
 • Globalne systemy pozycjonowania
 • GIS mobilny i GPS w terenie
 • Tworzenie i zarządzanie internetowymi serwisami mapowymi
 • Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie branżowym

Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z bogatego zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Może ukierunkować swoja edukację na umiejętności programistyczne lub związane z analizami przestrzennymi.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Wykonuje różnorodne usługi analityczne z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • Projektuje bazy danych,
 • Tworzy innowacyjne produkty geoinformatyczne (dane i mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, serwisy mapowe) ,
 • Wytwarza oprogramowanie użyteczne w różnych sektorach gospodarki i administracji oraz dedykowane indywidualnym zastosowaniom,
 • Posiada umiejętności zarządzania systemami geoinformatycznymi na poziomie instytucji i przedsiębiorstw,
 • Obsługuje nowoczesne systemy planowania przestrzennego oraz pozyskiwania danych przestrzennych.

Możliwości zatrudnienia

Adminnistrator, operator lub programista  nowoczesnych systemów informacji przestrzennej w:

 • firmach branżowych (w kraju i za granicą) zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych,
 • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych,
 • w firmach IT (w kraju i za granicą), których funkcjonowanie opiera się na systemach geoinformatycznych.
 • instytucjach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:

 • działalność w  samorządzie studentów
 • działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów)
 • wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
 • praca w zespole programowym ds. kierunku geoinformatyka oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
 • udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.

Dlaczego warto studiować geoinformatykę na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami
 • Udział w wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+
 • Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy oraz programach badawczych i edukacyjnych
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia
  z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Organizujemy praktyki zawodowe u liczących się pracodawców
 • Umożliwiamy udział w debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności

Szczegółowy program studiów:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0602/142842-zal-1-geoinformatyka-35inz-p-2020-2021.pdf

Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnozigpumcs/

 

 

Limit miejsc

45
zarejestruj się            lub            zaloguj