Rejestracja kandydatów na studia

Geografia - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 21 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów;
 • 21 - 22 września - przyjmowanie dokumentów i wydawanie decyzji

Miejsce składania dokumentów:

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

sala "Parter", godz. 9-14

 • informacja na temat rekrutacji: 81 537-68-21, 81 537-68-20
 • telefon 81-537-68-06 (czynny w godzinach i dniach składania dokumentów

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia II stopnia pogłębiają kompetencje absolwentów studiów I stopnia. Rozwijają geograficzny warsztat badawczy, umiejętności krytycznego myślenia i pogłębionej, wieloaspektowej oceny zjawisk, organizacji samodzielnej pracy w ramach określonego zadania teoretycznego lub praktycznego, oraz profesjonalnej prezentacji wyników, w tym także w postaci projektów o charakterze aplikacyjnym lub publikacji naukowych.

W programie studiów znajduje się 5 przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności. Każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia realizuje dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map. Specjalność przygotowuje do sporządzania map i innych opracowań o charakterze kartograficznym, w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne. Po uzupełnieniu tej specjalności i odbyciu rocznego stażu, absolwent może ubiegać się o uprawnienia redaktora map.
 2. Klimatologia i gospodarka wodna. Specjalność przygotowuje do pomiarów i analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.
 3. Zarzadzanie środowiskiem. Celem specjalności jest poznanie instrumentów zarządzania środowiskiem, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny  i wyceny środowiska, wykorzystanie technik GIS w zarządzaniu środowiskiem, a także praktycznych aspektów całościowego podejścia do zarządzania środowiskiem .
 4. Zarządzanie rozwojem gospodarczym. Studiowanie specjalności pozwala zrozumieć mechanizmy społeczne i gospodarcze współczesnego świata. Studenci poznają narzędzia inicjowania rozwojem regionów w różnych skalach przestrzennych.

Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii na różnych poziomach edukacyjnych (przy dodatkowym, odpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).

Podział na specjalności jest dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz poszczególnych jego komponentów.
 • Interpretuje mechanizmy funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz działalności społeczno-gospodarczej i kulturowej człowieka w różnych skalach czasowych i przestrzennych w oparciu o dorobek teoretyczny i empiryczny geografii.
 • Zna zasady kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzględniając ład przestrzenny oraz wymagania zrównoważonego rozwoju.
 • Dokonuje oceny postrzeganych zjawisk i procesów, formułuje wnioski uogólniające, prawa i prawidłowości na temat ich stanu, uwarunkowań, tendencji zmian i znaczenia dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego.
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych przy użyciu klasycznych metod kartograficznych oraz programów komputerowych, w tym specjalistycznych narzędzi GIS.
 • Posiada umiejętność samodzielnej pracy terenowej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz osłoną hydrometeorologiczną;
 • w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, a także w instytucjach rozwoju regionalnego na różnych poziomach podziału administracyjnego;
 • w przedsiębiorstwach kartograficznych, w wydziałach geodezji i kartografii jednostek administracji samorządowej różnych szczebli, w wydawnictwach i firmach turystycznych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych;
 • w wielu instytucjach publicznych – państwowych i samorządowych jak, np. urzędy wojewódzkie, urzędy szczebla centralnego, urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie, urzędy statystyczne i inne.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Geografów;
 • Samorządzie Studentów ;
 • praktykach zawodowych w wyselekcjonowanych instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • programach Erasmus+ oraz MOST;
 • przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział;
 • różnych formach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

Limit miejsc

24
zarejestruj się            lub            zaloguj