Rejestracja kandydatów na studia

Geografia - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (ngl-geo-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Geografia - stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenej

Al. Kraśnicka 2D

20-718 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny.

Opis

Studia na kierunku Geografia pozwalają zdobyć wiedzę kluczową dla rozumienia problemów współczesnego świata i rozwijać pasje poznawcze studentów. Są interesujące, bo dotykają zagadnień na czasie, takich jak zmiany klimatu, podbój kosmosu, migracje ludności, czy megamiasta. Są bardzo przydatne, bo rozwijają wiele cennych umiejętności, począwszy od wnioskowania, aż po profesjonalną analizę zjawisk i ich modelowanie. Uczą przy tym wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pomiarowych i analitycznych, w tym programów GIS, stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach i instytucjach pracujących w oparciu o dane przestrzenne. Są też przyjazne studentowi, bo dużą część zajęć na każdym roku stanowią ćwiczenia terenowe, pozwalające poznawać ciekawe miejsca i badać zjawiska w sposób bezpośredni, w oparciu o samodzielne pomiary i obserwacje, z użyciem specjalistycznych metod i narzędzi. Podczas studiów można zdobyć uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.

Program studiów jest bardzo elastyczny, daje dużą swobodę wyboru. Znajdują się w nim przedmioty obowiązkowe, dające podstawy wiedzy z poszczególnych dyscyplin geografii oraz zaplanowany został szeroki zestaw modułów wybieralnych, pozwalających na poszerzenie kompetencji pod kątem rynku pracy, a jednocześnie na realizację szczegółowych zainteresowań studentów.

Wykaz modułów wybieralnych do realizacji na 2 i 3 roku studiów (każdy w wymiarze 120 h):

 • Globalne zmiany środowiska
 • Naturalne zdarzenia ekstremalne
 • Monitoring środowiska
 • Hydrometeorologia
 • Geoturystyka
 • Opracowanie cyfrowych map tematycznych
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Geopomiary w teorii i praktyce
 • Geografia w administracji publicznej
 • Geografia zasobów
 • Geografia granic
 • Miasta przyszłości

Student realizuje 4 wybrane przez siebie z 12 bloków fakultatywnych,  projektując w ten sposób swoją ścieżkę kształcenia. Wybór określonego zestawu bloków daje podstawę do uzyskania jednej z trzech specjalności: Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska, Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej, Geografia stosowana.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Geografia mają szeroki zakres kompetencji i potrafią dokonywać złożonych analiz przestrzennych, z uwzględnieniem różnych elementów środowiska i ich uwarunkowań. W szczególności, osoba kończąca studia:

 • Posiada kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu środowiska geograficznego
 • Wykonuje pomiary i obserwacje elementów środowiska geograficznego z użyciem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania dla różnych celów
 • Analizuje i interpretuje zjawiska przyrodnicze, gospodarcze i społeczne
 • Wyjaśnia, ocenia i prognozuje zjawiska i procesy, które mają miejsce w przestrzeni geograficznej
 • Posługuje się programami z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) dla celów pozyskiwania danych o przestrzeni geograficznej, ich analizy i obrazowania cyfrowego

Możliwości zatrudnienia

Absolwent geografii ze względu na znajomość złożonych mechanizmów funkcjonowania środowiska geograficznego i umiejętności dokonywania analiz przestrzennych będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • instytucjach krajowych i zagranicznych analizujących zmiany klimatyczne
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym
 • agencjach rozwoju regionalnego
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • edukacji

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.

 • Prężnie działa tu samorząd studentów, skupiający młodzież wszystkich kierunków studiów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz własnego rozwoju ale również środowiska zewnętrznego.
 • Funkcjonuje pięć różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji, Geoinformatyków, Planistów), które pod okiem opiekunów naukowych realizują własne projekty badawcze i edukacyjnie.
 • Prace dyplomowe studentów dotyczą istotnych problemów środowiskowych lub społeczno-gospodarczych i często wykonywane są na potrzeby podmiotów zewnętrznych.
 • Studenci poza realizacją programu studiów, mają możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami.
 • Studenci aktywnie pracują w zespole programowym kierunku geografia oraz w zespole ds. jakości kształcenia. Mają realny wpływ na charakter programu studiów oraz sposób realizacji zajęć.
 • Dość często studenci włączani są w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich. Uczestniczą w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • Znakomite okoliczności rozwoju stwarza organizacja wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne. Studenci uczestniczą w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, realizują własne pomysły dydaktyczne, przygotowują materiały promocyjne, nawiązują kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
 • Studenci kierunku otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.

Dlaczego warto studiować geografię na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności

 Ponadto zapewniamy udział w:

 • certyfikowanych szkoleniach
 • programach edukacyjnych i badawczych
 • projektach wspomagających rozwój osobowy
 • praktykach u liczących się pracodawców
 • wyjazdach zagranicznych (do tej pory nasi studenci odwiedzili: Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię)
 • debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów
 • wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+

 

Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnozigpumcs/

Plan studiów: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0115/153559-geografia-1st-plan.pdf

Limit miejsc

24
zarejestruj się            lub            zaloguj