Rejestracja kandydatów na studia

Geografia - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce składania dokumentów:

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

sala "Parter", godz. 9.00-14.00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny.

Opis

Studia I stopnia pozwalają studentowi zrozumieć mechanizmy funkcjonowania środowiska geograficznego i jego znaczenie dla poszczególnych form działalności człowieka. Dają studentowi spójną wiedzę o różnych komponentach środowiska, zapoznają go z podstawami badań różnych zjawisk i procesów, w tym w ramach pracy terenowej i laboratoryjnej. Uczą wykonywania pomiarów i obserwacji. Przygotowują do  wykonywania różnorodnych zadań praktycznych, w tym do wizualizacji danych o przestrzeni. 

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe, dające podstawy wiedzy z poszczególnych dyscyplin geografii oraz szeroki zestaw modułów wybieralnych, pozwalających na realizację szczegółowych zainteresowań studentów.

Wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Kartografia i teledetekcja
 • Geologia i geomorfologia
 • Hydrologia i klimatologia
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
 • Geografia społeczna
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia polityczna
 • Podstawy GIS
 • Gospodarka przestrzenna
 • Technologie i systemy informacyjne w geografii
 • Ćwiczenia terenowe regionalne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz modułów wybieralnych do realizacji na 2 i 3 roku studiów (każdy w wymiarze 120 h):

 • Globalne zmiany środowiska
 • Naturalne zdarzenia ekstremalne
 • Monitoring środowiska
 • Hydrometeorologia
 • Geoturystyka
 • Opracowanie cyfrowych map tematycznych
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Geopomiary w teorii i praktyce
 • Geografia w administracji publicznej
 • Geografia zasobów
 • Geografia granic
 • Miasta przyszłości

Student realizuje 4 wybrane przez siebie z 12 bloków fakultatywnych,  projektując w ten sposób swoją ścieżkę kształcenia. Wybór określonego zestawu bloków daje podstawę do uzyskania jednej z trzech specjalności: Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska, Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej, Geografia stosowana.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę o funkcjonowaniu środowiska geograficznego
 • Rozumie relacje człowiek środowisko
 • Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych
 • Umie posługiwać się sprzętem pomiarowym typowym dla określania  stanu poszczególnych elementów środowiska
 • Potrafi wykonać mapę i dokonać jej analizy
 • Posługuje się programami z zakresu Systemów Informacji Geograficznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • urzędach statystycznych,
 • biurach podróży,
 • lotniskowych stacjach meteorologicznych
 • szkołach.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość aktywności w:

 • samorządzie studentów,
 • pracach pięciu różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji „Globtroter”,  Geoinformatyków, Planistów „Smart City”),
 • ćwiczeniach terenowych regionalnych i przedmiotowych,
 • projektach realizowanych we współpracy z firmami: Esri Polska, GIS-Expert, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych, GeoSTART.
zarejestruj się            lub            zaloguj