Rejestracja kandydatów na studia

Matematyka w finansach - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Nowość!

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia. Zapewnia on dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój gospodarki.

W celu zapewnienia elastyczności toku studiowania oraz możliwości jego indywidualizacji przez studentów proponowany plan studiów zawiera dwie specjalności: Matematyka ubezpieczeniowa, Metody statystyczne w finansach.

Program studiów na kierunku Matematyka w finansach I stopnia:

 1. umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów matematycznych (z odpowiednimi podstawami ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki lub zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych, zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym;
 2. umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Jednocześnie obejmuje on przedmioty nastawione na przekazanie studentom podstaw wiedzy ekonomicznej finansowej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą i finansową;
 3. przygotowuje do kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Matematyka w finansach lub do podjęcia studiów II stopnia na innych kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki lub na Wydziale Ekonomicznym. Z tego względu obejmuje on odpowiednie elementy wiedzy matematycznej i ekonomicznej odnoszące się do szeroko rozumianej matematyki finansowej z elementami obsługi oprogramowania biznesowego i finansowego oraz gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi;
 4. zawiera lektoraty z dwóch wybranych języków obcych;
 5. jest unikalny i oryginalny w kształceniu na poziomie wyższym w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski.
 6. W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Finanse publiczne
  • Makroekonomia
  • Matematyka finansowa
  • Matematyka ubezpieczeń na życie
  • Metody optymalizacji
  • Mikroekonomia
  • Ocena projektów rozwojowych
  • Pakiety statystyczne
  • Podstawy analizy wielowymiarowej
  • Podstawy planowania badań statystycznych
  • Programowanie w wybranym języku
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Relacyjne bazy danych
  • Rynek ubezpieczeniowy
  • Rynki kapitałowe
  • Statystyka matematyczna
  • Systemy zarządzania bazami danych
  • Szeregi czasowe w finansach
  • Ubezpieczenia
  • Ubezpieczenia majątkowe
  • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
  • Wnioskowanie statystyczne w badaniach ekonomicznych
  • Wybrane zagadnienia prawa

  Instytut Matematyki UMCS posiada rozbudowaną infrastrukturę komputerową i szerokie oprogramowanie specjalistyczne, która umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki.

  Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

  http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm 

  https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Akatalog2%2Fprogramy%2FszukajProgramu%28%29&_prg_kod=&_pattern=matematyka

  Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Matematyka ubezpieczeniowa.  Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego.   
  2. Metody statystyczne w finansach. Program studiów w zakresie specjalności Metody statystyczne w finansach umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

  Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze studiów.

  Sylwetka absolwenta:

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  • ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
  • ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
  • ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
  • ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
  • ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
  • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
  • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
  • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej wykorzystujących metody matematyczne,
  • rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
  • jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

   

  Możliwości zatrudnienia

  Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.

  • w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe:
   • bankach,
   • funduszach inwestycyjnych,
   • towarzystwach ubezpieczeniowych,
   • firmach doradztwa finansowego i gospodarczego,
   • giełdach finansowych i towarowych,
  • jako pracownicy pionów finansowych przedsiębiorstw i organizacji, wymagających kompetencji w zakresie świadomego wykorzystywania przez te podmioty instrumentów finansowych,
  • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
   • matematyką finansową i ubezpieczeniami,
   • informatyką,
   • ekonomią,
  • w instytucjach gospodarki rynkowej,
  • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
  • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
   • bankowością,
   • towarzystwami ubezpieczeniowymi,
   • przetwarzaniem danych z zastosowaniem statystyki,
   • funduszami inwestycyjnymi,
   • firmami doradztwa finansowego i gospodarczego,
   • giełdami finansowymi,
  • w instytucjach ubezpieczeniowych,
  • w instytucjach bankowych,
  • w instytucjach finansowych.

   

  Możliwości rozwoju

  Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

  Dodatkowe informacje

  Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Matematyki.

zarejestruj się            lub            zaloguj