Rejestracja kandydatów na studia

Matematyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 3 września - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 14 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list przyjętych
 • 16 - 21 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Program studiów stwarza absolwentom możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki pozwalających wykonywać zawody związane z zastosowaniem matematyki w różnych gałęziach gospodarki oraz dla przyszłych nauczycieli akademickich i osób nastawionych na karierę naukową. Dysponują oni pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Absolwenci są przygotowani do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej m.in. z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne, w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej. Jednocześnie praktyki zawodowe, prowadzone w zakładzie, instytucji lub firmie, zapoznają studenta z praktycznym wykorzystywaniem rozwiązań matematycznych lub systemów informatycznych.

Studia II-go stopnia mogą być ukończone uzyskaniem specjalności. Warunkiem uzyskania konkretnej specjalności jest wybór 5 przedmiotów specjalizacyjnych z danej grupy przedmiotów fakultatywnych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii.  Program studiów umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jak również oferuje przedmioty związane z ekonomią, tzn. ekonometrię, matematykę finansową, ubezpieczenia majątkowe i na życie oraz ekonomię matematyczną. Praktyki zawodowe prowadzone są w instytucjach gospodarczych, co gwarantuje rynkowe przygotowanie absolwentów, zaś student poznaje tajniki rynkowych zachowań, a także wnosi swoje pomysły i umiejętności usprawniające codzienne i przyszłe działania instytucji, w której odbywa praktykę. Studia przygotowują także do pracy zespołowej. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.
 2. Statystyczna analiza danych - program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej. Praktyki zawodowe prowadzone są w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych. Studia przygotowują również do pracy w zespole.
 3. Specjalność informatyczna - absolwenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych. Program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki, jak również z informatyki. Dlatego absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, ale także na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej itd. Praktyki zawodowe prowadzone są w zakładach, instytucjach i firmach, w których student zapoznaje się z obsługą wykorzystywanych systemów informatycznych. Studia przygotowują także do pracy zespołowej.

W puli przedmiotów do wyboru znajdują się m.in.:

 • Analiza czynnikowa
 • Analiza danych jakościowych
 • Analiza na rozmaitościach
 • Analiza przeżycia
 • Analiza regresji
 • Analiza wariancji
 • Aplikacje korporacyjne
 • Budowa kompilatorów
 • Dyskretne procesy stochastyczne
 • Formy różniczkowe i teoria pola
 • Grafika komputerowa
 • Gry i funkcje decyzyjne
 • Kryptografia
 • Matematyczne podstawy informatyki
 • Metody klasyfikacji danych
 • Metody statystyczne
 • Metody stochastyczne w finansach
 • Modele matematyczne w ubezpieczeniach
 • Modelowanie matematyczne
 • Optymalizacja
 • Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
 • Procesy Markowa
 • Procesy stochastyczne
 • Prognozowanie szeregów czasowych
 • Programowanie deklaratywne i funkcyjne
 • Programowanie równoległe
 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Sieci neuronowe i data mining
 • Statystyka matematyczna
 • Teoria grafów
 • Teoria ryzyka
 • Weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych
 • Wybrane zagadnienia z algebry i teorii liczb

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, w tym statystycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w formie naukowej i popularnonaukowej,
 • ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
 • ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej i instytucjach administracji publicznej wykorzystujących metody matematyczne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.:

 • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
  - ekonomią,
  - techniką,
  - informatyką,
  - matematyką finansową i ubezpieczeniami,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (np. Główny Urząd Statystyczny),
 • w instytutach badawczych,
 • na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej,
 • w instytucjach finansowych,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w przemyśle.

Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Uwagi: 

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm w zakładce Dla studentów i doktorantów/Kierunki i plany studiów

zarejestruj się            lub            zaloguj