Rejestracja kandydatów na studia

Matematyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 20 września - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 17 - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: nr tel. 81 537 62 94.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja dobywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego.

Opis

W ramach profilu ogólnolnokademickiego, podstawowym celem studiów na kierunku Matematyka jest:

 1. przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętność przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 2. wykształcenie umiejętności przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, nabycie umiejętności formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 3. wypracowanie umiejętności wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 4. wykształcenie umiejętności korzystania z modeli matematycznych w tym statystycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
 5. wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 6. uświadomienie potrzeby samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności uczenia się przez całe życie,
 7. przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach wykorzystujących metody matematyczne,
 8. kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności,
 9. przygotowanie do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka będą się wykazywać wszystkimi efektami przypisanymi do poziomu studiów, a w szczególności:

 • adekwatną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych i statystycznych,
 • umiejętnością stosowania matematyki i rozwiązywania problemów matematycznych i statystycznych napotykanych w pracy zawodowej i życiu codziennym,
 • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem do opisu i analizy procesów i zjawisk ekonomicznych, statystycznych lub innych ze sfery gospodarki,
 • umiejętnością rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, uczestniczenia w pracy zespołowej,
 • zdolnością do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.
 • W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • Analiza czynnikowa
  • Analiza danych jakościowych
  • Analiza na rozmaitościach
  • Analiza przeżycia
  • Analiza regresji
  • Analiza wariancji
  • Aplikacje korporacyjne
  • Budowa kompilatorów
  • Dyskretne procesy stochastyczne
  • Elektrodynamika
  • Fizyka fazy skondensowanej
  • Fizyka statystyczna
  • Formy różniczkowe i teoria pola
  • Geometria różniczkowa i teoria grawitacji
  • Grafika komputerowa
  • Gry i funkcje decyzyjne
  • Kryptografia
  • Matematyczne podstawy informatyki
  • Mechanika kwantowa
  • Mechanika teoretyczna
  • Metody klasyfikacji danych
  • Metody komputerowe w biologii i medycynie
  • Metody numeryczne w zagadnieniach fizyki obliczeniowej
  • Metody obliczeniowe w fizyce
  • Metody statystyczne
  • Metody stochastyczne w finansach
  • Modele matematyczne w ubezpieczeniach
  • Modelowanie matematyczne
  • Optymalizacja
  • Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
  • Procesy Markowa
  • Procesy stochastyczne
  • Prognozowanie szeregów czasowych
  • Programowanie deklaratywne i funkcyjne
  • Programowanie równoległe
  • Programowanie współbieżne i rozproszone
  • Równania różniczkowe cząstkowe w naukach przyrodniczych
  • Sieci neuronowe i data mining
  • Statystyka matematyczna
  • Statystyka i analiza danych w biologii i medycynie
  • Teoria grafów
  • Teoria jądra atomowego
  • Teoria ryzyka
  • Weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych
  • Wybrane zagadnienia z algebry i teorii liczb

  Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

  http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm, https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Akatalog2%2Fprogramy%2FszukajProgramu%28%29&_prg_kod=&_pattern=matematyka

  Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Biomatematyka - po ukończeniu tej specjalności absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę matematyczną ale też podstawową wiedzę z informatyki i nauk przyrodniczych. Mogą współpracować z biologami, lekarzami, informatykami, inżynierami, fizykami i chemikami przy tworzeniu modeli matematycznych, w tym statystycznych, zjawisk przyrodniczych, medycznych lub technicznych i przy komputerowych symulacjach tych zjawisk. Mają też wiedzę potrzebną do statystycznego przetwarzania danych.
  2. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.
  3. Matematyka teoretyczna - program studiów stwarza możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki dla przyszłych nauczycieli akademickich, a szczególnie dla osób nastawionych na karierę naukową.
  4. Specjalność informatyczna – absolwenci tej specjalności otrzymują szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną i są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej znajomości narzędzi i metod matematycznych występujących w zastosowaniach informatyki. Absolwenci potrafią np. badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, projektować i tworzyć oprogramowanie, obsługiwać i administrować bazami danych.
  5. Statystyczna analiza danych - program studiów w zakresie specjalności Statystyczna analiza danych umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanych programach komputerowych oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.
  6. Zastosowania matematyki - absolwenci tej specjalności w trakcie studiów otrzymują gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponują oni pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne, w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.
  7. Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska) - absolwenci tej specjalności są przygotowani do nauczania matematyki i informatyki w szkołach wszystkich poziomów. Mają oni bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umieją również wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafią uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.
  8. Zastosowania matematyki w fizyce - program studiów stwarza możliwości zdobycia gruntownego wykształcenia matematycznego uzupełnionego o wiedzę z kluczowych dziedzin fizyki teoretycznej (mechanika teoretyczna, kwantowa, elektrodynamika, fizyka statystyczna czy współczesna teoria grawitacji i kosmologii). Szczególny nacisk położony jest na matematyczne aspekty teorii fizycznych oraz na zastosowanie zaawansowanego aparatu współczesnej matematyki do badania problemów nauki i techniki. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych we współpracy z technikami, informatykami, fizykami i chemikami. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach doktorancki z fizyki teoretycznej lub matematyki.

  Wybór specjalności następuje w czasie rekrutacji na studia (przy składaniu dokumentów).

  Sylwetka absolwenta

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, w tym statystycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  • ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
  • ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
  • ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
  • ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
  • ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
  • ma świadomość potrzeby samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności uczenia się przez całe życie,
  • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej i instytucjach administracji publicznej wykorzystujących metody matematyczne,
  • rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
  • jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

  Możliwości zatrudnienia

  Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.:

  • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
   - ekonomią,
   - techniką,
   - informatyką,
   - matematyką finansową i ubezpieczeniami,
  • w instytucjach gospodarki rynkowej,
  • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
  • w instytutach badawczych,
  • na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej,
  • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
   - medycyną,
   - biologią,
   - biotechnologią
  • w instytucjach finansowych,
  • w instytucjach ubezpieczeniowych,
  • w instytucjach bankowych,
  • w przemyśle.

  Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Możliwości rozwoju

  Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

  Dodatkowe informacje

  Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

  Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

  Limit miejsc

  25
  zarejestruj się            lub            zaloguj