Rejestracja kandydatów na studia

Matematyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Program studiów stwarza absolwentom możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki pozwalających wykonywać zawody związane z zastosowaniem matematyki w różnych gałęziach gospodarki, jak również kontynuację dalszego pogłębiania swojej wiedzy matematycznej na studiach drugiego stopnia. Absolwenci dysponują pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Pozwala to na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne, w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.  

Od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Matematyka będzie obowiązywał nowy program studiów, w którym została znacznie zwiększona liczba przedmiotów do wyboru. W puli przedmiotów do wyboru znajdują się m.in.:

 • Aplikacje internetowe
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka ubezpieczeń na życie
 • Metody statystyczne w ekonometrii i prognozowaniu
 • Pakiety matematyczne i informatyczne
 • Planowanie badań statystycznych
 • Podstawy analizy wielowymiarowej
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy teorii estymacji i wnioskowania statystycznego
 • Równania różniczkowe i modelowanie
 • Struktury danych i algorytmy
 • Testowanie hipotez nieparametrycznych
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Współczesne architektury komputerów
 • Wstęp do ekonomii matematycznej
 • Wstęp do modeli stochastycznych
 • Wybrane problemy eksploracji danych

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, w tym statystycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • ma umiejętność formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
 • ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach wykorzystujących metody matematyczne,
 • jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.:

 • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
  -ekonomią,
  -techniką,
  -informatyką,
  -matematyką finansową i ubezpieczeniami,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (np. Główny Urząd Statystyczny),
 • w instytutach badawczych,
 • na stanowiskach czysto informatycznych, np. programisty, administratora sieci komputerowej,
 • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
  • w instytucjach finansowych,
  • w instytucjach ubezpieczeniowych,
  • w instytucjach bankowych,
  • w przemyśle.

Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm w zakładce Dla studentów i doktorantów/Kierunki i plany studiów

zarejestruj się            lub            zaloguj