Rejestracja kandydatów na studia

Inżynieria nowoczesnych materiałów - stacjonarne drugiego stopnia - rekrutacja zimowa


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót

Terminarz

 • 20 stycznia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 14 lutego - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 18 lutego - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych
 • 19-20 lutego - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Obecność nazwiska danej osoby na liście zakwalifikowanych nie oznacza jednoznacznie przyjęcia jej na studia. Oprócz spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych warunkiem niezbędnym do przyjęcia na studia jest dostarczenie w stosownym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów w ciągu dwóch dni osobiście komisji rekrutacyjnej, bądź za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (decyduje data nadania). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Rekrutacja - Inżynieria nowoczesnych materiałów - stacjonarne drugiego stopnia
Dziekanat Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki
ul. Radziszewskiego 10,
20-031 Lublin.

Dokumenty można dostarczyć osobiście komisji rekrutacyjnej (przy zachowaniu środków ostrożności wynikających z sytuacji epidemicznej) w dniach 19-20 lutego 2021 r. w godzinach 10-14 ( Instytut Fizyki, Pl. Marii-Curie Skłodowskiej 1, pok. 27.)

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów stanowią kontynuację prowadzonego przez Wydz. Mat. Fiz. Inf. i Wydz. Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie.

Studia służą rozszerzeniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów na kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów lub studiów na kierunkach w pokrewnych dziedzinach (fizyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia), pozwalają uzyskać tytuł magistra w dziedzinach związanych z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć fizyki i chemii w syntezie i badaniach własności nowoczesnych materiałów. Kierunek opiera się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych).

Kierunek wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni jako element podnoszenia wyksztalcenia i kwalifikacji absolwentów Uczelni i przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dla nauki i przemysłu. Studenci będą odbywać praktyki w jednostkach przemysłowych i naukowych, w których zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy z wykorzystaniem, produkcją i technikami badań nowoczesnych materiałów. Taki kontakt pozwoli im nakreślić własną ścieżkę kariery zawodowej.

 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Blok zajęć podstawowych: Współczesne zagadnienia fizyki materii skondensowanej, Automatyka i sterowanie pomiarem, Techniki badania biomolekuł, Nanomateriały funkcjonalne, Klasyczna analiza jakościowa organiczna, Spektromikroskopia, Nowoczesne techniki obliczeniowe, Techniki jądrowe w badaniach materii, Techniki spektroskopowe (TG-MS, XPS, Raman, NMR), Elektrodynamika w materiałach, Technologia materiałowa, Badanie właściwości tworzyw sztucznych, Fotowoltaika, Projekty badawcze, Światłowody, Blok zajęć społeczno-humanistycznych.

Blok zajęć fakultatywnych: Energetyka jądrowa, Chemia w motoryzacji, Odnawialne źródła energii, Niebezpieczne substancje chemiczne, Nowe nano- i metamateriały, Materiały magnetyczne, Wybrane zastosowania wiązek jonowych, Biomateriały i kompozyty, Modelowanie nanomateriałów, Związki krzemoorganiczne – rodzaje i zastosowania, Bezpieczeństwo pracy z promieniowaniem jonizującym, Wytwarzanie i charakteryzowanie nanomateriałów, Fizykochemia roztworów związków wielkocząsteczkowych, Wstęp do gemmologii, Wysoce zorganizowane sieci metaloorganiczne, Strategia i taktyka syntezy organicznej, Badanie struktury związków organicznych, Spektrometria mas, Modyfikacja powierzchni ciał stałych a ich właściwości użytkowe, Zaawansowana inżynieria powierzchni materiałów, Wytwarzanie nowoczesnych materiałów magnetycznych.

Moduł zajęć wybieralnych indywidualnie, obowiązkowych: Wykład ogólnouniwersytecki (humanistyczny), Język obcy, Seminarium magisterskie, Praktyki zawodowe międzysemestralne, Praca magisterska i jej obrona

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów:

 • ma rozszerzoną wiedzę ogólną w zakresie fizyki i chemii, a w szczególności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej, kwantowej, biofizyki, technologii materiałowej, technik badania materiałów, klasycznej analizy jakościowej, elektrodynamiki
 • zna twierdzenia, prawa i ich dowody, z wybranych działów fizyki i chemii
 • zna i wykorzystuje w praktyce techniki doświadczalne badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów, m.in. techniki spektroskopowe, jądrowe, biofizyczne, chemiczne, analityczne
 • zna i wykorzystuje numeryczne metody analizy oraz modele matematyczne do badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów
 • zna i wykorzystuje statystyczne metody opracowania wyników pomiarów, nowoczesne techniki obliczeniowe dla fizyki i chemii
 • zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w chemii i fizyce oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, zasady tworzenia algorytmów, podstawy programowania i wybrane programy użytkowe
 • zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej oraz sterowania nią
 • ma wiedzę ogólną o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nowoczesnych materiałów, opanował metodykę pracy naukowej i techniki pozyskiwania informacji, zna procedury patentowe
 • znają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym/pomiarowym
 • zna zasady planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych
 • ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów, zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową i wdrożeniową, w tym z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
 • ma wiedzę w zakresie zarządzania, kierowania zespołem i prowadzenia działalności gospodarczej
 • potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne i chemiczne oraz je zinterpretować
 • potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia oraz prowadzić obserwacje dotyczące określonych zagadnień poznawczych w ramach studiowanego kierunku
 • potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
 • umie znaleźć niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach
 • znają podstawowe czasopisma naukowe w zakresie studiowanego kierunku lub dyscyplin, do których przypisany jest kierunek
 • potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych
 • potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
 • potrafi pracować samodzielnie i w zespole, kierować pracą zespołu, prowadzić debatę
 • potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach studiowanego kierunku
 • potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2+, a w stopniu wyższym niezbędnym do czytania i zrozumienia literatury fachowej studiowanego kierunku
 • potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów metody fizykochemiczne, spektroskopowe, radiacyjne i dyfrakcyjne i in.; wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonywać zadania w oparciu o uzyskaną wiedzę i doświadczenie
 • potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów, prawidłowo dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
 • potrafi przetestować warunki pracy aparatury pomiarowej, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie testów
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowoczesnych materiałów  i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych do  ich badania
 • rozumie potrzebę rozwoju osobistego
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i ocenia je krytycznie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • podejmuje inicjatywy badań, eksperymentów/obserwacji i ma świadomość odpowiedzialności za nie
 • jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
 • ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu– m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach nauki w ramach studiowanego kierunku, organizuje działalność na rzecz środowiska i interesu publicznego
 • ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, potrafi współdziałać w grupie i kierować pracą grupy, inspiruje innych do działania
 • potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych, jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • potrafi krytycznie analizować i oceniać problemy wynikające z wdrażania osiągnięć nauki i techniki

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych,
 • specjalista w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, farmakologią, medycyną nuklearną, energetyką i energetyką jądrową,
 • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • pracownik w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjalista w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów oraz badaniem ich własności,
 • pracownik w jednostkach certyfikacji i laboratoriach analitycznych, policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii.

Absolwenci mają możliwość kontynuacji studiów na III stopniu studiów prowadzonych na Wydziałach Mat., Fiz. i Inf. oraz Chemii na kierunkach Fizyka oraz Chemia, jak również mają możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia prowadzonych przez inne jednostki w kraju na kierunkach ścisłych.

 

Możliwości rozwoju:

W trakcie studiów studenci mogą skorzystać z dodatkowej oferty Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii UMCS, m.in:

 • rozwijanie zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki oraz Kole Naukowym Chemików, w ramach których studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziałów,
 • działalności w Samorządach Studenckich Wydziałów, które prowadzą akcje charytatywne i biorą czynny udział w promocji Wydziałów,
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie),
 • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Erasmus +.

 

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

zarejestruj się            lub            zaloguj