Rejestracja kandydatów na studia

Inżynieria nowoczesnych materiałów - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3,5 roku

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Matematyka, Repetytorium z matematyki, Klasyczna chemia jakościowa, Repetytorium z fizyki, Podstawy fizyki, Repetytorium z chemii,  Chemia nieorganiczna i elementy chemii ogólnej, Chemia analityczna z elementami chemii ilościowej, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Algebra i geomertia, Krystalografia i podstawy krystalochemii, Opracowanie wyników pomiarów, Technologie informacyjne, Chemia fizyczna z elementami fizykochemii, Rysunek terchniczny, Mechanika kwantowa, Elektronika i optoelektronika, Elementy fizyki współczesnej, Pracownia metod fizycznych, Chemia organiczna, Pracownia specjalistyczna, Pracownia dyplomowa.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-INM-LS

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_INM_I.pdf

 1. WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU
  1. SYLWETKA ABSOLWENTA

  Po ukończeniu studiów absolwent:

  • ma ogólną wiedzę z fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, optyki i fizyki współczesnej,
  • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii, równań różniczkowych,
  • zna i rozumie podstawowe twierdzenia i prawa matematyczne, fizyczne i chemiczne,
  • ma podstawową wiedzę z chemii z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, organicznej oraz technologii i inżynierii chemicznej,
  • zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej oraz podstawowe oprogramowanie w niej wykorzystywane,
  • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadao inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki i chemii oraz cyklu życia urządzeń,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowan prawnych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu fizykochemii materiałów,
  • ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości; zna prawa rządzące rynkiem finansów,
  • posiada umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu fizyki i chemii,
  • potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich metody fizykochemiczne, spektroskopowe, radiacyjne i dyfrakcyjne,
  • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowych materiałów magnetycznych, polimerowych, optoelektronicznych i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych do ich badania,
  • potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
  • zna podstawowe zasady finansowe związane z działalnością inżynierską,
  • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technologiami materiałowymi,
  • ma wiedzę dotyczącą działania i obsługi podstawowych urządzeń i maszyn oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w warsztacie mechanicznym,
  • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowych materiałów i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych,
  • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

  1. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

  • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych
  • specjalista w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
  • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
  • pracownik w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjalista w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów

  1. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

  • rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału

  http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),

  • rozwijania zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Chemików ALKAHEST na Wydziale Chemii UMCS

  (https://www.facebook.com/alkahest.umcs.lublin, alkahest.umcs.lublin.pl)

  • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału

  (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),

  • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu),
  • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
  • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

  1. DODATKOWE INFORMACJE

  Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

  Uwagi:

  Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.mfi.umcs.pl.

zarejestruj się            lub            zaloguj