Rejestracja kandydatów na studia

Informatyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 3 września - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 14 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list przyjętych
 • 17 - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: nr tel. 81 537 62 94.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. Student musi posiadać wrodzone uzdolnienia matematyczne, fizyczne i elektroniczne, aby mógł twórczo w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne lub brać bezpośredni udział w ich rozwoju. W trakcie studiów będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak:

Ogólny blok tematyczny przewidziany dla wszystkich specjalności:

 1. Repetytorium z programowania
 2. Algorytmika
 3. Współczesne techniki wytwarzania oprogramowania
 4. Programowanie wysokiego poziomu
 5. Systemy kontroli wersji
 6. Język angielski
 7. Praktyczne aspekty ekonomii
 8. Seminarium
 9. Specjalistyczna pracownia magisterska

Przedmioty studiów przewidziane w programie dla poszczególnych specjalności:

Inżynieria danych

 1. Systemy cyberfizyczne
 2. Systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
 3. Modelowanie struktur i procesów
 4. Zaawansowane bazy i struktury danych
 5. Wizualizacja danych procesowych
 6. Języki statystycznej analizy danych
 7. Systemy reprezentacji wiedzy
 8. Ontologiczna inżynieria wiedzy
 9. Matematyka dyskretna

Deweloperska (programistyczna)

 1. Systemy klasy enterprise - frameworki biznesowe
 2. Systemy klasy enterprise - persystencja
 3. Nowoczesna architektura systemów
 4. Web Development
 5. Data Science & Cloud Computing
 6. Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe
 7. Test automation craftsmanship
 8. Software Craftsmanship - narzędzia i metodyki
 9. Akceleracja biznesowa

Testowanie/analizy/wdrożenia

 1. Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe
 2. Metodyki prowadzenia projektów
 3. Wprowadzenie do testowania
 4. Quality Assurance
 5. Integracja aplikacji
 6. Data Science & Cloud Computing
 7. Systemy transakcyjne i analityczne
 8. Test automation - narzędzia i metodyki
 9. Data Protection

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-I-2S

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Od drugiego semestru studiów student przystępuje do jednej z poniższych specjalizacji, na które został zakwalifikowany na etapie rekrutacji na studia.

 • inżynieria danych
 • deweloperska (programistyczna)
 • testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowania.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma rozszerzoną wiedzę w zakresie komputerowych technik prowadzenia pomiaru i sterowania, modelowania i symulacji oraz języków programowania, baz danych, teoretycznych podstaw informatyki, grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów,
 • zna techniki numeryczne i metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych oraz ich teoretyczne podstawy,
 • ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematycznych narzędzi informatyki,
 • ma rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki oraz wiedzę bezpośrednio związaną z zastosowaniem narzędzi informatycznych w wybranych dziedzinach nauki,
 • potrafi zastosować techniki informatyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych,
 • ma umiejętność modelowania matematycznego problemów informatycznych,
 • potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku polskim i języku obcym,
 • ma umiejętność projektowania i realizacji systemów informatycznych,
 • posiada umiejętność kierowania zespołami informatycznymi,
 • jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej i naukowo-dydaktycznej,
 • potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • nauczyciel,
 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator sieci LAN/WAN,
 • administrator baz danych,
 • analityk systemowy,
 • kierownik zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 • rozwijania zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Informatyków .NET UMCS, w ramach którego studenci korzystają z pracowni naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://netumcs.studentlive.pl/Aktualnosci/Najnowsze, https://www.facebook.com/pages/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Informatyki-UMCS/144636905593357?fref=ts, https://www.facebook.com/netumcs),
 • udziału w Studenckim Kole Naukowym Informatyki,
 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału(https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz firmach komputerowych (m. in. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, „WSK – PZL Świdnik”, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie (ZETO), Urzędem Statystycznym w Lublinie, Actuarial and Insurance Solutions, Microsoft Sp.z o.o., Infinite, CompuGroup Medical, Britenet, Emperia Info, Transition Technologies SA.),
 • organizacji konferencji oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach, wykładach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT np. Transition Technologies, Billenium,Solers.
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

Limit miejsc

49
zarejestruj się            lub            zaloguj