Rejestracja kandydatów na studia

Informatyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: nr tel. 81 537 62 94.

Zasady kwalifikacji

Suma punktów rekrutacyjnych z przedmiotów:

 • matematyka (waga 1,0);
 • fizyka i astronomia lub fizyka (waga 0,6)
 • informatyka (waga 1,0).

Wymagany jest co najmniej jeden ze wskazanych przedmiotów.

Opis

Trzyletnie studia licencjackie kończące się nadaniem tytułu licencjata w zakresie informatyki. W trakcie studiów student będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Algebra liniowa z geometrią, Logika i teoria mnogości, Podstawy programowania, Środowisko programisty, Technologie sieciowe, Analiza matematyczna, Architektury systemów komputerowych, Bazy danych i zarządzanie informacją, Matematyka dyskretna, Programowanie obiektowe, Systemy operacyjne, Algorytmy i struktury danych, Ekonomia, Metody probabilistyczne statystyki, Programowanie w Asemblerze, Wstęp do teorii obliczalności, Inżynieria oprogramowania, Języki i paradygmaty programowania, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Programowanie aplikacji sieciowych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-I-LS

WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

brak

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności,
 • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk oraz procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa,
 • ma ogólną wiedzę w zakresie: systemów operacyjnych, języków programowania, teoretycznych podstaw informatyki, algorytmiki, baz danych, architektury komputerów, inżynierii oprogramowania, zasad budowy i administracji systemów komputerowych
 • ma umiejętność projektowania, programowania i publikacji serwisów internetowych,
 • ma umiejętność zarządzania siecią komputerową i zarządzania systemami informatycznymi,
 • ma umiejętność zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych,
 • ma umiejętność tworzenia i analizowania algorytmów,
 • ma umiejętność tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych,
 • potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku polskim i języku obcym,
 • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk oraz procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
 • ma umiejętność zarządzania siecią komputerową i systemami informatycznymi,
 • ma umiejętności: tworzenia i analizowania algorytmów, zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych, projektowania i produkcji oprogramowania, tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych, konfigurowania komputerów i ich urządzeń peryferyjnych, tworzenia systemów informatycznych w celach użytkowych, modelowania matematycznego problemów informatycznych, projektowania, programowania i publikacji serwisów internetowych, przetwarzania i przesyłania informacji.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • ,pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator sieci LAN/WAN,
 • projektant programista,
 • projektant i programista baz danych,
 • administrator baz danych

Możliwości rozwoju

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 • rozwijania zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Informatyków .NET UMCS, w ramach którego studenci korzystają z pracowni naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://netumcs.studentlive.pl/Aktualnosci/Najnowszehttps://www.facebook.com/pages/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Informatyki-UMCS/144636905593357?fref=tshttps://www.facebook.com/netumcs),
 • rozwijania zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Informatyki
 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
 • udziału w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT np. Transition Technologies, Billenium, Solers
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz firmach komputerowych (m. in. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, „WSK – PZL Świdnik”, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie (ZETO), Urzędem Statystycznym w Lublinie, Actuarial and Insurance Solutions, Microsoft Sp.z o.o., Infinite, CompuGroup Medical, Britenet, Emperia Info, Transition Technologies SA.),
 • organizacji konferencji oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach, wykładach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

Limit miejsc

164
zarejestruj się            lub            zaloguj