Rejestracja kandydatów na studia

Fizyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 22 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - Instytut Informatyki, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie - Skłodowskiej)

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

I. OPIS KIERUNKU

Studia I stopnia na kierunku fizyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają studentowi zapoznać się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń z zastosowaniem matematyki na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia specjalistyczne pozwolą studentowi zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę np. w placówkach medycznych, biofizycznych czy związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy fizyki, Repetytorium z fizyki, Repetytorium z matematyki, Analiza matematyczna, Pracownia fizyczna wstępna, Metody opracowania wyników pomiarów, Technologie informacyjne, Algebra z geometrią, I Pracownia fizyczna, Astronomia, Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Podstawy fizyki kwantowej, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa, Fizyka ciała stałego, Termodynamika i fizyka statystyczna, Elektrodynamika, Pracownia specjalistyczna, Pracownia dyplomowa.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-F-LS

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizyka_I.pdf

 

II. WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

 • biofizyka molekularna i medyczna

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych szeroko rozumianą biofizyką. Na tej specjalności będzie można zapoznać się z wiedzą dotyczącą np. biochemii, anatomii czy metodami diagnostyki medycznej. Studenci poznają aparaturę stosowną np. badaniach biotechnologicznych.

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Na tej specjalności poruszane będą zagadnienia związane z energetyką jądrową. Będzie można uzyskać wiedzę chociażby o budowie elektrowni i jej zasadach działania, a także zapoznać się z aspektami bezpieczeństwa związanymi ze stosowaniem materiałów promieniotwórczych. Studenci zapoznają się też z metodami diagnostyki medycznej stosującej metody jądrowe.

 • fizyka doświadczalna

Ta specjalność skierowana jest do studentów mających „zacięcie” eksperymentalne i pomiarowe. Szereg przedmiotów z tej specjalności kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, czyli zestawienie aparatury pomiarowej i przeprowadzenie za jej pomocą różnorakich badań. Dlatego w programie tej specjalności znajdują się przedmioty takie jak: pracownie oraz elektronika i automatyka pomiarów, numeryczne opracowanie wyników pomiarów.

 • fizyka teoretyczna i astrofizyka

Specjalność dla studentów lubiących rozwiązywać problemy fizyczne przy użyciu narzędzi teoretycznych. W programie tej specjalności  pojawiają się zajęcia, których zadaniem jest przybliżenie studentów różnych metod obliczeniowych fizyki. Jest tu tez miejsce na teorie związane z mechaniką ośrodków ciągłych, astrofizyki czy fizykę jądra i cząstek elementarnych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki,
 • zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
 • zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników; zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej,
 • zna podstawowe zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • zna założenia ontologii, teorii poznania i logiki w zakresie ich powiązań z fizyką i naukami przyrodniczymi,
 • ma wiedzę z obszaru fizyki dotyczącą podstaw funkcjonowania aparatury analitycznej i diagnostycznej,
 • wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić; zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie studiowanej specjalności,
 • zna programy komputerowe i techniki numeryczne do wykonywania obliczeń fizycznych,
 • potrafi sformułować słownie prawa fizyki i astronomii oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym,
 • umie zaprojektować prosty układ elektryczny i elektroniczny do pomiaru wielkości fizycznych,
 • umie wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania w opracowaniu wyników eksperymentu i oszacowania jego dokładności,
 • potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w zakresie wybranej specjalności; ma zdolność oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych; potrafi wykorzystywać do kreowania i rozwiązywania zadań praktycznych metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne,
 • potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
 • potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

 

IV. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • nauczyciel,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych

 

V. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 • rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),
 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie),
 • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl.

zarejestruj się            lub            zaloguj