Rejestracja kandydatów na studia

Turystyka historyczna - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót

Terminarz

  • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Opis

Turystyka Historyczna II stopnia jest kierunkiem studiów trwającym trzy semestry. Zajęcia odbywają się po południu, co umożliwia podjęcie studiów w systemie 35 plus (np. przez pracujących zawodowo). Głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wykorzystanie wiedzy historycznej w szeroko pojmowanej turystyce i tzw. przemysłach kreatywnych. Absolwenci specjalności lublinistyka, po adekwatnym egzaminie, uzyskają certyfikat uprawniający do profesjonalnego oprowadzania turystów po Lublinie i okolicach (w promieniu 20 km od Lublina) oraz pisania przewodników i poradników turystycznych. Natomiast absolwenci specjalności historia stosowana będą przygotowani do wykonywania różnych zawodów w zakresie przemysłów kreatywnych (np. ruch rekonstrukcyjny i organizacja imprez masowych, gry historyczne, konstruowanie i prowadzenie stron WWW, produkcja filmów historycznych, praca w środkach masowego przekazu).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Antropologia miasta / Antropologia wsi; Historia kultury/Historia gospodarki; Nauki pomocnicze turystyki historycznej; Turystyka historyczna obszarów zurbanizowanych i wiejskich; Infrastruktura turystyczna Lubelszczyzny; Elementy prawa i administracji w turystyce historycznej; Współczesne modele historiografii w praktyce turystyki; Warsztat naukowy historyka - regionalisty i krajoznawcy; Turystyka historyczna i jej formy; Język obcy; Polityka kulturalna państwa i samorządów terytorialnych; Metodyka i technika pracy przewodnickiej Historia Lublina od średniowiecza po czasy współczesne; Zabytki Lublina w topografii miasta; Szlaki turystyczne Lublina; Lublin jako węzeł komunikacyjny; Dzieje lubelskiego przemysłu; Sport i obiekty sportowe Lublina; Lublin miastem akademickim; Perspektywy rozwoju Lublina.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-TH-2S

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Lublinistyka – tzw. studia przewodnickie są ukierunkowane na kształcenie przewodników turystycznych, osób interesujących się historią Lublina lub wiążących swą przyszłość z obsługą ruchu turystycznego.
  2. Historia stosowana - historie performatywne - studia dla osób zainteresowanych nowoczesnym formami narracji historycznej, pracy w instytucjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach).

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Studia przygotowują studenta do pracy w instytucjach krajoznawczo-turystycznych, samorządowych, fundacjach, muzeach, mediach i w innych obszarach kreowania kultury historycznej. Studenci kierunku będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do oprowadzania turystów po Lublinie i okolicach, wydawanego przez Instytut Historii i jedną z lubelskich organizacji turystycznych. Absolwent zyskuje możliwość zatrudnienia – w zależności od specjalności - w charakterze przewodnika, organizatora widowisk historycznych (jako nowej atrakcji turystycznej). Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie różnych zawodów w zakresie przemysłów kreatywnych (np. ruch rekonstrukcyjny i organizacja imprez masowych, gry historyczne, konstruowanie i prowadzenie stron WWW, produkcja filmów historycznych, praca w środkach masowego przekazu).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

  • w charakterze przewodnika, organizatora widowisk historycznych (jako atrakcji turystycznych), kreatora i producenta nowoczesnych środków i metod upowszechniania i promowania historii.

Możliwości rozwoju

Studia na kierunku turystyka historyczna drugiego stopnia oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, ale i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu zwłaszcza o Koło Naukowe Studentów Krajoznawców, ponadto student może uczestniczyć w pracach kół zajmujących się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej). Student może publikować swoje teksty naukowe zarówno na łamach czasopisma „Koło Historii”, a także periodyku „Podróżnik Historyczny”. Studia zapewniają odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk. Studenci otrzymują możliwość współpracy z firmami działającymi na rynku turystycznym i placówkami muzealnymi, np. Almatur Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku, PTTK w Lublinie, Stowarzysznie „Pogranicze”, Teatr NN Brama Grodzka, Muzeum Wsi Lubelskiej (udział w szkoleniach, możliwości czasowego zatrudnienia lub wolontariatu).

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl

Limit miejsc

0
zarejestruj się            lub            zaloguj