Rejestracja kandydatów na studia

Turystyka historyczna - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

9.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny.

Opis

Turystyka historyczna jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr na potrzeby biznesu turystycznego, w oparciu o zasób wiadomości z zakresu historii i praktyczną wiedzę dotyczącą mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na egzaminach dla pilotów wycieczek. Studia kończą się egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności studenta w zakresie pilotażu (odpowiedni certyfikat uprawnia do uprawiania zawodu!).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Obsługa ruchu turystycznego, Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne, Pilot a grupa, Krajoznawstwo, Marketing internetowy, tworzenie produktu sieciowego i systemy, Projekty europejskie w turystyce, Historia kultury i sztuki, Odtwórstwo i inscenizacje historyczne w turystyce, Obiekty poprzemysłowe w turystyce.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/mlo/course/studies_plan/3578/

Wykaz specjalności w ramach kierunku: brak specjalności

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk historycznych, społecznych i ekonomicznych umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki.
 • Posiada podstawy teoretyczne obsługi ruchu turystycznego i tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej.
 • Opanuje dwa języki obce (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), swobodnie włada także językiem specjalistycznym w zakresie studiowanej dyscypliny
 • Uzyska podczas praktyk zawodowych i szkoleń umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia imprez turystycznych, przygotowania oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz obsługi klienta, a także specjalistyczne uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach podróży
 • punktach informacji turystycznej
 • jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
 • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • placówkach muzealnych
 • organizacjach społecznych

Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki krajowej i zagranicznej.

Możliwości rozwoju

Studia na kierunku turystyka historyczna oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, ale i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu zwłaszcza o Koło Naukowe Studentów Krajoznawców, ponadto student może uczestniczyć w pracach kół zajmujących się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej). Student może publikować swoje teksty naukowe zarówno na łamach czasopisma „Koło Historii”, a także periodyku „Podróżnik Historyczny”. Studia zapewniają odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk. Studenci otrzymują możliwość współpracy z firmami działającymi na rynku turystycznym i placówkami muzealnymi, np. Almatur Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej, Teatr NN Brama Grodzka (udział w szkoleniach, możliwości czasowego zatrudnienia lub wolontariatu).

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj