Rejestracja kandydatów na studia

Polsko - Niemieckie Studia Kulturowe I Translatorskie (Angewandte Kultur - Und Translationsstudien Deutschpolnisch) - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (hul-pnk-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Polsko - Niemieckie Studia Kulturowe I Translatorskie (Angewandte Kultur - Und Translationsstudien Deutschpolnisch) - stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1.

Opis

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są programem o charakterze międzynarodowym i międzyuczelnianym w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta studiów jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich obu tych uczelni zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych i tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje kompetencje językowe oraz uzyskać docelowo kompetencję tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwości realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w takich dziedzinach jak: współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury.

Studia są realizowane w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma). Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich: semestr 1 i 6 realizowany jest osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr 2 i 3 wspólnie w Poczdamie, semestr 4 i 5 wspólnie w Lublinie.

Sylwetka absolwenta

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów (prasy i telewizji), języka nowych technologii oraz turystyki; zna i posługuje się językiem potocznym. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze oraz kulturze Niemiec i Polski, a także w zakresie komunikacji interkulturowej. Zna i potrafi wykorzystać różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji i autoprezentacji; zna i potrafi wykorzystać zasady tłumaczeń pisemnych i ustnych; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej tłumacza; potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Niemiec i Polski i jako tłumacz staje się pośrednikiem pomiędzy kulturą niemiecką i polską.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie mógł podejmować pracę m. in. w instytucjach administracji publicznej, instytucjach/fundacjach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego. 

Możliwości rozwoju

Program studiów daje studentom szerokie możliwości w zakresie mobilności i poznania metod i form kształcenia uczelni partnerskiej. Studia mają charakter integrujący, sprzyjający wzajemnemu poznaniu się obu stron i wymianie doświadczeń oraz tworzą naturalne warunki do posługiwania się językami obcymi. 

Szczegółowe informacje na temat programu studiów znaleźć można na stronie https://www.umcs.pl/pl/polsko-niemieckie-studia-kulturowe-i-translatorskie.htm

Limit miejsc

10
zarejestruj się            lub            zaloguj