Rejestracja kandydatów na studia

Logopedia z audiologią - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 16 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych
 • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego, sala 28.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 28 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 14.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów licencjackich na kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią. W przypadku identycznych ocen decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów. Pierwszeństwo na listach rankingowych mają absolwenci UMCS z oceną z dyplomu 3,5 lub wyższą.

Opis

Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu.

Przedmioty na kierunku logopedia z audiologią realizowane są w ramach następujących modułów kształcenia: metodologiczne podstawy logopedii, biologiczne podstawy logopedii, metody lingwistyczne w logopedii, zaburzenia mowy, audiologia, przedmioty pedagogiczne i przedmioty wybieralne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-2S

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Logopedia z audiologią ze specjalnością: logopedia kliniczna. Specjalność logopedia kliniczna umożliwia nabycie uprawnień logopedy i audiologa ogólnego, a także przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania zawodu logopedy w placówkach służby zdrowia. Logopeda kliniczny  jest przygotowany do wykonywania logopedycznych badań mowy i audiometrycznych badań słuchu u dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi i sensorycznymi, stawia rozpoznania logopedyczne i audiologiczne, programuje terapię logopedyczną i audiologiczną oraz realizuje cele terapeutyczne w warunkach klinicznych. Przygotowanie zawodowe w ramach logopedii klinicznej umożliwia prowadzenie wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń rozwojowych u noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie, z zespołem złożonych wad genetycznych, u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, deficytami sensorycznymi, a także w przypadku nabytych schorzeń neuropsychiatrycznych w okresie dzieciństwa, adolescencji, dorosłości oraz w wieku senioralnym. Logopeda kliniczny jest przygotowany do specyfiki pracy w placówkach opieki medycznej, potrafi realizować cele terapeutyczne we współpracy z pozostałym personelem służby zdrowia, a w doborze metod i form pracy logopedycznej uwzględniać stan kliniczny pacjentów na danym etapie leczenia.
 2. Logopedia z audiologią ze specjalnością: surdologopedia. Specjalność surdologopedia umożliwia nabycie uprawnień logopedy i audiologa ogólnego, a także przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania specjalności surdologopedy.

Podział na specjalności będzie dokonywany przy składaniu dokumentów na studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku (zarówno o specjalności logopedia  kliniczna jak i surdologopedia) dysponuje nowoczesną wiedzą i umiejętnościami z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich jest zgodny z europejskimi standardami kształcenia logopedów. Uzyskane przygotowanie pedagogiczne pozwala na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego.  Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze  sprzężonymi zaburzeniami  rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wyodrębnienie w programie studiów logopedycznych dwóch specjalności: logopedii klinicznej i surdologopedii jest spowodowane:

 1. ewaluacją osiąganych przez absolwentów w toku kształcenia wiedzy i umiejętności oraz ich przydatności na rynku pracy;
 2. przeprowadzonym badaniem oczekiwań studentów/absolwentów;
 3. badaniem zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do oceny stopnia ich przydatności na rynku pracy (opinia przedstawicieli pracodawców wchodzących w skład Zespołu Programowego);
 4. sondażowym badaniom losów absolwentów studiów logopedycznych drugiego stopnia logopedii z audiologią na UMCS.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. Osoba kończąca studia z zakresu logopedii z audiologią ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Ukończenie studiów drugiego stopnia umoż­liwia podjęcie pracy  w charakterze logopedy i audiologa ogólnego we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami wymienionymi wcześniej, także w: szkołach ponadpodstawowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia oraz stanowi podstawę pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne)

Zdobyta specjalność „surdologopedia” pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności z audiologii i surdologopedii, co umożliwia zdobycie zatrudnienia w specjalistycznych placówkach leczenia osób z zaburzeniami słuchu, poradniach specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu, w szkołach integracyjnych.

Zdobyta specjalność „logopedia kliniczna” pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie neurologopedii, w porównaniu z kompetencjami logopedy ogólnego, co umożliwia  znalezienie zatrudnienie na oddziałach neonatologii, neurologii i psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej, gerontologii, w przychodniach przyszpitalnych i w placówkach opieki ambulatoryjnej.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość działalności w Naukowym Kole Logopedów i Audiologów, pracę w charakterze wolontariuszy w Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS pod opieką Pracowników Zakładu, a także drukowanie publikacji z zakresu logopedii w recenzowanych czasopismach: „Logopedia” i „”Biuletyn Logopedyczny”.

Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy logopedy i audiologa w różnych placówkach  klinicznych umożliwiają umowy o współpracę zawarte pomiędzy UMCS a:

 • Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Studencka Poradnia Logopedyczna, prowadzona na rzecz społeczności lokalnej przez studentów logopedii z audiologią

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/zaklad-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego-z-pracownia-logopedyczna,853.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj