Rejestracja kandydatów na studia

Logopedia z audiologią - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 19 września – zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów,
 • 17 - 20 września – przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego sala 28, w godz. 10.00 - 14.00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 28, nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09:00 - 15:00

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu.

Przedmioty na kierunku logopedia z audiologią realizowane są w ramach następujących modułów kształcenia: metodologiczne podstawy logopedii, biologiczne podstawy logopedii, metody lingwistyczne w logopedii, zaburzenia mowy, audiologia, przedmioty pedagogiczne i przedmioty wybieralne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-2S

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Logopedia z audiologią ze specjalnością: logopedia kliniczna. Specjalność kliniczna umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń neurologicznych wieku rozwojowego, diagnozy i terapii zaburzeń głosu, gerontologopedii, dysfagii, logopedii onkologicznej, zaburzeń mowy w ADHD, padaczce oraz w obszarze obrazowania biomedycznego. W przypadku przyszłego zatrudnienia absolwenta w służbie zdrowia, ukończenie specjalności "logopedia kliniczna" daje takie same uprawnienia co ukończenie studiów podyplomowych w zakresie "neurologopedii", to jest stanowi uzasadnioną podstawę do starań o skrócenie stażu w specjalności neurologopedycznej.
 2. Logopedia z audiologią ze specjalnością: protetyka słuchu. Specjalność protetyka słuchu będzie umożliwiała poza nabyciem uprawnień logopedy i audiologa ogólnego przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania zawodu protetyka słuchu (kod zawodu; 321401). Przygotowanie praktyczne do zdania egzaminu państwowego, wymagane stosownymi przepisami, będzie możliwe do zdobycia w ramach prowadzonego w czasie studiów przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie praktycznego studium protetyki słuchu (ok. 600 godzin). Ze względu na liczbę godzin kształcenia blok nie będzie wchodził do programu studiów. Decyzja o odbyciu takiego bloku, jest indywidualnym wyborem każdego studenta. Zaliczenie bloku nie musi być w czasie studiów trwania studiów, można go zaliczyć również po zakończeniu edukacji. Studia na kierunku logopedia z audiologią specjalność protetyka słuchu zapewniają niezbędne, wymagane przepisami, przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu protetyk słuchu.

Podział na specjalności będzie dokonywany przy składaniu dokumentów na studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia z audiologią dysponuje nowoczesną i weryfikowalną wiedzą z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela- logopedy i audiologa ogólnego. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów jak logopeda i audiolog ogólny (poza placówkami wymienionymi w kwalifikacjach licencjata);
 •  szkołach ponadpodstawowych;
 •  poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
 •  placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty);
 • placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia.

Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne).

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Naukowym Kole Logopedów i Audiologów.

W celu umożliwienia studentom zapoznania się ze specyfiką pracy logopedy i audiologa w różnych placówkach zawarto umowy o współpracę z:

Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

 • Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Studencka Poradnia Logopedyczna, prowadzona na rzecz społeczności lokalnej przez studentów logopedii z audiologią

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/zaklad-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego-z-pracownia-logopedyczna,853.htm

Limit miejsc

60
zarejestruj się            lub            zaloguj