Rejestracja kandydatów na studia

Logopedia z audiologią - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 23 czerwca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną
 • 3 - 5 lipca - egzaminy wstępne na pierwszy stopień studiów stacjonarnych w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego przy ul. Sowińskiego 17, w pokoju 226 w godzinach 9-13 i od 14-18
 • 11 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc
 • 13 - 15 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości Kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych
 • 20 - 21 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 27 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Pokój 226 Dom Studencki Kronos, ul. Sowińskiego 17

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 14.00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • język polski,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka;
 • sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:
 1. wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czytaniu (realizacja zgodna z normą ortofoniczną polszczyzny, poprawność artykulacji i jej wyrazistość, właściwa realizacja czynników prozodycznych – akcent, rytm, intonacja);
 2. kultura języka (poprawność leksykalna i składniowa, umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);
 3. zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na poziomie komunikacji niewerbalnej);
 4. motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogólnego.

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: ocena bardzo dobra – 3 punkty, ocena dobra – 2 pkt, dostateczna – 1 pkt, niedostateczna – 0 pkt.

Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji zawodowych jest uzyskanie minimum 8 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia przyjęcie na studia.

Opis

Logopedia z audiologią jest to unikalny kierunek studiów, którego głównym celem jest wykształcenie teoretyczne i praktyczne logopedów i audiologów według najwyższych standardów międzynarodowych. Dużym atutem studiów jest ich profil praktyczny, oznaczający nie tylko ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych, ale również to, że zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów o bogatym doświadczeniu praktycznym.

Kierunek jest współprowadzony przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (http://www.umcs.pl/pl/zaklad-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego-z-pracownia-logopedyczna,853.htm) oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówkę o światowej renomie w zakresie leczenia zaburzeń słuchu http://whc.ifps.org.pl/).

Zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez studentów logopedii z audiologią sprzyja dobry kontakt z wykładowcami (wiele zajęć prowadzonych jest w małych grupach), możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykładowców oraz w realizowanych przez nich badaniach. Studenci uczą się również zastosowania wiedzy i umiejętności w praktyce, prowadząc pod opieką wykładowców diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy i słuchu, dzięki czemu nabywają doświadczenie, niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej.

W programie studiów znajdują się przedmioty, w ramach których prezentowane są zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych (językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii), biologicznych i medycznych (anatomii, foniatrii, neurologii, psychiatrii), audiologii, metodyki postępowania w przypadkach poszczególnych zaburzeń mowy i słuchu. Różnorodność uwzględnionych w programie studiów dyscyplin naukowych służy wyposażeniu absolwenta w kompetencje pozwalające na wieloaspektowe, interdyscyplinarne podejście do problemów diagnozy i terapii zaburzeń mowy i słuchu.

Podczas trwania studiów student może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-LS oraz http://www.umcs.pl/pl/zaklad-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego-z-pracownia-logopedyczna,853.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Studia pierwszego stopnia wyposażają absolwenta w podstawowe kompetencje niezbędne w zawodzie logopedy i audiologa. Możliwość uzyskania specjalności (z zakresu logopedii klinicznej lub protetyki słuchu) istnieje na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia
 • posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji
 • potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
 • zna też język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2)
 • kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela-logopedy i audiologa ogólnego
 • absolwent ma kompetencje pozwalające na współpracę z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami)
 • jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych),
 • placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne),
 • placówkach pomocy społecznej,
 • w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych, zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 1. Bardzo prężnie działającym Naukowym Kole Logopedów i Audiologów. Celami koła są:
  - rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat zaburzeń mowy i słuchu,
  - nabywanie umiejętności zawodowych, doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa,
  - prowadzenie badań z zakresu zaburzeń mowy i audiologii,
  - współpraca z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi kołami naukowymi
  Więcej informacji na stronach: https://nklia.wordpress.com/ oraz http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-logopedow-i-audiologow-umcs,3915.htm
  Członkowstwo w Naukowym Kole Logopedów i Audiologów daje możliwość zdobycia doświadczenia zaeodowego podczas samodzielnej pracy z pacjentami w Studenckiej Poradni Logopedycznej. Informacje pod adresem https://nklia.wordpress.com/poradnia/
 2. Samorządzie studentów: http://www.umcs.pl/pl/samorzad-studentow,863.htm

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunku studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-LS;http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-z-audiologia,6786.chtm

Limit miejsc

60
zarejestruj się            lub            zaloguj