Rejestracja kandydatów na studia

Kulturoznawstwo - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 16 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych
 • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego, sala 24.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Opis

Kulturoznawstwo II stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celemjest pogłębienie wiedzy o kulturze współczesnej i dawnej oraz wybranych dziedzinach kultury i sztuki, takich jak film czy nowe media.W zależności od wyboru specjalności student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące takich obszarów jak: wielokulturowość w Polsce, zarządzanie w kulturze, antropologia i etnologia bądź media i kultura popularna.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metody badań kulturoznawczych, Film w kulturze, Antropologia współczesności, Tradycja w kulturze współczesnej, Sztuki intermedialne, Antropologia nowych mediów.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/instytut-kulturoznawstwa-umcs,8277.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność: student nabywa wiedzę z zakresu wielokulturowego zróżnicowania Polski, tj. mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych naszego kraju, problemów społecznych i kulturowych pogranicza; ma też wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz podstawy wybranego języka mniejszości.
 2. Zarządzanie w kulturze: student ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania kulturą, polityki kulturalnej (w tym dotyczącą instytucji kultury, kreowania i promowania marki w kulturze); posiada podstawy wiedzy i umiejętności w zakresiepublic relations (dotyczące organizacji imprez kulturalnych, pisania tekstów PR oraz wystąpień publicznych) oraz dysponuje umiejętnościami zarządzania projektami kulturalnymi, a także pisania projektów społeczno-kulturalnych.
 3. Antropologia i etnologia: student nabywa wiedzę z zakresu antropologii społeczno-kulturowej i etnologii, kultury regionalnej (miejskiej i wiejskiej), analizy tradycyjnych i współczesnych fenomenów kulturowych, w tym obrzędów i tekstów folkloru oraz elementów sztuki ludowej, zjawisk subkulturowych; absolwent może zostać merytorycznym pracownikiem muzeów i ruchu regionalnego, a także animatorem i etatowym pracownikiem różnorodnych instytucji upowszechniania kultury oraz instytucji zajmujących się dokumentowaniem i analizą zjawisk współczesnej kultury, ochroną i upowszechnianiem tradycji itp.
 4. Media i kultura popularna: student zyskuje wiedzę i umiejętności związane z dziennikarstwem, w tym – dziennikarstwem internetowym, kulturalnym oraz modowym. Jest praktycznie przygotowany do redakcji scenariusza filmu, programu telewizyjnego oraz filmu dokumentalnego. Ma także podstawową wiedzę na temat kreacji wizerunku medialnego. W zakresie teorii – zyskuje wiedzę na temat kultury popularnej, a dokładniej – jej związków ze sztuką, widowiskiem oraz ciałem.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • otrzymuje pogłębione przygotowanie humanistyczne,
 • poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin i obszarów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności,
 • umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych, a w zależności od ukończenia konkretnej specjalności – szczegółową znajomość wybranych dziedzin kultury.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych,
 • merytoryczny pracownik w muzeach,
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej,
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej,
 • nauczyciel przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.,
 • przewodnik turystyczny i pracownik przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym).

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny (Instytut Kulturoznawstwa) oferuje studentom możliwość udziału w następujących Kołach Naukowych:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej.http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj