Rejestracja kandydatów na studia

Kulturoznawstwo - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.

Opis

Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranych dziedzin i obszarów kultury, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Kulturoznawstwo zajmuje się zarówno historią kultury, jak i kulturą współczesną. Z jednej strony ukazuje kulturowe tradycje Polski i innych, wybranych obszarów świata, z drugiej zaś bada i diagnozuje stan dzisiejszej kultury.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Wstęp do kulturoznawstwa, Historia kultury, Antropologia kultury, Socjologia kultury, Teoria kultury, Kultura audiowizualna, Historia sztuki, Wiedza o muzyce, Wiedza o literaturze, Komunikacja kulturowa, Kultura mniejszości narodowych, Współczesne życie kulturalne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/instytut-kulturoznawstwa-umcs,8277.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Medialna: student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące specyfiki mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu oraz w zakresie public relations, zaś po ukończeniu studiów może zostać m.in. specjalistą do spraw organizowania oraz upowszechniania wiedzy i kultury medialnej.
 2. Antropologia i socjologia kultury: student posiadaumiejętności merytorycznego przygotowania i prowadzenia badań terenowych, analizy socjologicznej i antropologicznej tradycyjnych i współczesnych zjawisk kulturowych. Student przygotowywany jest do pracy w charakterze animatora działań kulturalnych i etatowego pracownika różnorodnych instytucji upowszechniania kultury, w tym także instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji oraz interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych itp.
 3. Krytyka i animacja sztuki: student nabywa wiedzę o problemach współczesnej kultury, umiejętności w zakresie analizy głównych dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych i multimediów. Absolwent studiów o tej specjalności może zostać krytykiem i menadżerem działań artystycznych, zwłaszcza w zakresie sztuk plastycznych, pracownikiem ośrodków kultury, jako animator działań artystycznych oraz organizator akcji szerzących kulturę, a także specjalistą do spraw popularyzacji kultury w ośrodkach społeczno-oświatowych.
 4. Teatrologia i filmoznawstwo: student nabywa umiejętności analizy i krytyki dzieła filmowego i teatralnego. Absolwent tej specjalności może zostać animatorem i instruktorem amatorskiego ruchu teatralnego, a także specjalistą w zakresie krytyki i upowszechniania problematyki teatrologicznej i filmoznawczej.
 5. Judaistyka: w ramach tej specjalnościmiędzykierunkowej student ma możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw judaizmu, historii oraz kultury Żydów (zwyczaje, literatura, sztuki plastyczne, muzyka), a także opanowania w stopniu przynajmniej podstawowym języków hebrajskiego i jidysz. Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni zaznajomionych z tematyką żydowską, w związku z tym istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów tej specjalności w specjalistycznych instytucjach ogólnopolskich (np. Muzeum Żydów Polskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) lub regionalnych (muzea o profilu judaistycznym bądź z działami judaików) w charakterze pracownika merytorycznego albo animatora upowszechniania kultury; ponadto absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach (np. czasopisma żydowskie) czy nawet w placówkach dyplomatycznych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kulturoznawstwa UMCS w procesie kształcenia otrzymuje:

 • ogólne przygotowanie humanistyczne,
 • wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności),
 • umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych,
 • po uzupełnieniu wymogów pedagogicznych nasz absolwent może prowadzić przedmiot „Wiedza o kulturze” w szkołach ponadgimnazjalnych, ponad to absolwent ma możliwość zdobycia określonych kwalifikacji i umiejętności.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tegokierunkubędzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych;
 • animator działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, fundacjach;
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej;
 • merytoryczny pracownik muzeum i ruchu regionalnego;
 • przewodnik turystyczny i pracownik przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym);
 • badacz współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury;
 • nauczyciel przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny (Instytut Kulturoznawstwa) oferuje studentom możliwość udziału w następujących Kołach Naukowych:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj