Rejestracja kandydatów na studia

Informatologia stosowana - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Informatologia jest dyscypliną naukową, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji oraz jej dystrybucją., czyli zarządzaniem zasobami informacyjnymi. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych i wyszukiwania informacji, a także pomoże poznać ekonomikę i ekologię informacji, architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Treści kształcenia odnoszą się do problemów związanych ze społeczeństwem wiedzy i informacji, metodologii i terminologii specjalistycznej z obszaru informatologii, dziedzin pokrewnych oraz kierunków badawczych w nauce o informacji i bibliologii. Uwzględniają również zagadnienia edukacji informacyjnej oraz zarządzania i marketingu w praktyce informacyjnej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Specjalistyczna terminologia z nauki o informacji,
 • Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach,
 • Etyka w działalności informacyjnej,
 • Systemy informacyjne w nauce,
 • Uczestnictwo w kulturze i edukacja informacyjna,
 • Użytkownicy informacji,
 • Zarządzanie w placówkach informacyjnych,
 • Strategie marketingowe w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
 • Komunikacja bibliologiczna w epoce cyfrowej,
 • Ekonomika informacji (infonomika),
 • Tworzenie cyfrowych zasobów informacji,
 • Wyszukiwanie,
 • selekcja i ocena informacji.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/informatologia-stosowana-studia-2-stopnia,7367.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowej – specjalność wprowadza w problematykę cyfrowej komunikacji bibliologicznej, estetyki książki, ruchu bibliofilskiego, kolekcjonerskiego i antykwarycznego w sieci, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące analizy i opracowania zasobów dziedzictwa kulturowego, stosowania metod i technik w badaniu tradycyjnych i cyfrowych zasobów bibliologicznych.
 2. Cyfrowe zasoby informacji – specjalność wprowadza w problematykę organizacji i zarządzania cyfrowymi zasobami informacji, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące m.in.: digitalizowania zbiorów i tworzenia bibliotek, repozytoriów i kolekcji cyfrowych, projektowania i prowadzenia baz danych, oceny skuteczności wyszukiwarek, stosowania metod, technik i wskaźników oceny rezultatów wyszukiwania, konstruowania strategii wyszukiwania informacji w Internecie, analizowania wiarygodności zasobów informacji i wiedzy.
 3. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej - specjalność wprowadza w problematykę organizacji zasobów informacyjnych w instytucjach publicznych, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące organizowania obiegu zasobów informacyjnych, wykorzystywania narzędzi PR, pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi, wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT w działalności instytucji publicznej.

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna metody i techniki stosowane w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
 • potrafi tworzyć źródła informacji, sprawnie wyszukiwać, selekcjonować i oceniać jakość informacji z różnych źródeł,
 • zna zasady zarządzania i strategie marketingowe wykorzystywane w praktyce działalności informacyjnej,
 • potrafi kategoryzować użytkowników informacji, rozpoznawać, analizować i monitorować ich potrzeby i zachowania informacyjne, wykorzystywać nowoczesne technologie i Internet w świadczeniu usług informacyjnych i prowadzeniu badań naukowych oraz analizie i opisie badań,
 • potrafi dokonywać samodzielnej analizy i opracowania zbiorów dziedzictwa kulturowego, umiejętnie stosuje specyficzne metody i techniki w badaniu tradycyjnych i cyfrowych zasobów informacyjnych,
 • potrafi organizować działalność placówek i agencji informacyjnych, stosować nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu informacją i pomiarach jakości informacji,

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach działających na rynku książki, prasy i innych mediów (wydawnictwa, e-wydawnictwa, księgarnie, e-księgarnie, antykwariaty tradycyjne i elektroniczne, drukarnie, redakcje portali internetowych, redakcje czasopism elektronicznych),
 • różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów i systemów informacyjnych (w szczególności we wszelkiego typu ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, bibliotekach i media tekach, bibliotekach cyfrowych, repozytoriach i pracowniach digitalizacyjnych oraz innych pokrewnych instytucjach)
 • instytucjach zajmujących się zdobywaniem i przetwarzaniem informacji gospodarczej, firmach infobrokerskich

Możliwości rozwoju

Student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych przez uczestnictwo w działalności Kół Naukowych: Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii InfoHunters, Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest. Praktyczne umiejętności SA rozwijane poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach praktyk zawodowych we współpracy z firmami infobrokerskimi, ośrodkami informacji oraz portalami internetowymi. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych w Instytucie: np. Digitalizacja książek dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Książki Obrazkowej w Lublinie, Digitalizacja i ewidencjonowanie zasobów informacyjnych towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Kolekcja cyfrowa książek edukacyjnych z przełomu XVIII/XIX wieku.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm.

Limit miejsc

0
zarejestruj się            lub            zaloguj