Rejestracja kandydatów na studia

Glottodydaktyka polonistyczna - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski

Opis

Glottodydaktyka polonistyczna to kierunek o unikatowym profilu kształcenia, przygotowujący nauczycieli języka polskiego jako obcego. Glottodydaktyka polonistyczna jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem współczesnego społeczeństwa o wymiarze globalnym i koniecznością kształcenia wysokiej klasy specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach merytorycznych, pedagogicznych i dydaktycznych, uczących języka polskiego jako obcego lub drugiego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wprowadzenie do glottodydaktyki, Kultura języka polskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Normy zachowań grzecznościowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warianty języka, Różne kultury - różne obrazy świata, Literatura polska w perspektywie historyczno-kulturowej, Kontekst socjokulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Dziedzictwo językowo-kulturowe, Gramatyka funkcjonalna współczesnego języka polskiego, Literatura polska w perspektywie historyczno-kulturowej E, Podstawy poetyki.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.polonistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. NAUCZYCIELSKA. – specjalność daje wszechstronne kwalifikacje merytoryczne, pedagogiczne i dydaktyczne pozwalające uczyć języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach humanistycznych i społecznych). Jest profesjonalnie przygotowany do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Ma ogólne wykształcenie humanistyczne, ma przygotowanie glottodydaktyczne, kulturowo-społeczne, językoznawcze, literaturoznawcze, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. Zna dwa języki obce – zachodnioeuropejski na poziomie biegłości B2 ESOKJRE i rosyjski/ukraiński na poziomie biegłej znajomości komunikacyjnej.

Dzięki wiedzy teoretycznej i nabytym umiejętnościom jest atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy, dobrze przygotowanym do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego w szkołach polskich za granicą, ośrodkach dla uchodźców i polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju, a także pełnienia funkcji ambasadora polskości w polonijnych placówkach kultury, np. bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych. Może też prowadzić zajęcia w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych, podjąć pracę w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą czy komunikacją społeczną oraz zakładać własną działalność edukacyjną za granicą w skupiskach Polaków i w kraju w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
w szkołach polskich za granicą, ośrodkach dla uchodźców i polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju, a także w ambasadach, w polonijnych placówkach kultury, np. bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych.

Możliwości rozwoju

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
 • Koło Młodych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Limit miejsc

0
zarejestruj się            lub            zaloguj