Rejestracja kandydatów na studia

Ukrainistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 19 września – zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów,
 • 17 - 20 września – przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego sala 1, w godz. 09.00 - 15.00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1, nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09:00 - 15:00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na postawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku „Ukrainistyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelującym przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia łączą w sobie zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury ukraińskiej, najnowszych teorii lingwistycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej, wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na ich interkulturowy wymiar, wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Przedmioty w bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych, pogłębiają wiedzę absolwenta, oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://usos.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. specjalność „tłumaczeniowa” przygotowuje do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka ukraińskiego (poziom biegłości C2 ESOKJ) oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym(m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna i in.), niezbędnym do funkcjonowania zawodowego;
 • posługuje się językiem zachodnioeuropejskim (poziom biegłości B2+ ESOKJ);
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa, kulturoznawstwa, etnolingwistyki i socjolingwistyki;
 • ma pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;
 • ma wiedzę niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań;
 • zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów ukraińskiego obszaru językowego;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu;
 • doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów Ukrainy, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne;
 • w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Ukrainistów / Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych na Ukrainie oraz w innych zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programu europejskiego programu Erasmus +;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe na Ukrainę.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/ifs.htm.

Limit miejsc

11
zarejestruj się            lub            zaloguj