Rejestracja kandydatów na studia

Ukrainistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 16 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych
 • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego, sala 1.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

9.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej/ukrainistyki (kryterium podstawowe) lub innych studiów wyższych dla osób posiadających udokumentowaną znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 ESOKJ.

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku „Ukrainistyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelującymi przygotowanie teoretyczne absolwenta z uzyskaniem kompetencji zawodowych tłumacza. Studia łączą w sobie zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury ukraińskiej, najnowszych teorii lingwistycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu:

 • wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej,
 • wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych.

Zajęcia z bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych pogłębiają wiedzę absolwenta oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • specjalność „tłumaczeniowa” przygotowuje do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka ukraińskiego (poziom biegłości C2 ESOKJ) oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym (m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna i in.), niezbędnym do funkcjonowania zawodowego;
 • posługuje się językiem zachodnioeuropejskim (poziom biegłości B2+ ESOKJ);
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa, kulturoznawstwa, etnolingwistyki i socjolingwistyki;
 • ma pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, które jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;
 • ma wiedzę niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, oceny metod i procedur ich realizacji, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań;
 • zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego oraz potrafi ją zastosować w sytuacjach zawodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. :

 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów ukraińskiego obszaru językowego;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu;
 • doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów Ukrainy, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne;
 • w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Ukrainistów/Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych na Ukrainie oraz w innych zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach europejskiego programu Erasmus+;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe na Ukrainę.
zarejestruj się            lub            zaloguj