Rejestracja kandydatów na studia

Rusycystyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 19 września – zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów,
 • 17 - 20 września – przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego sala 1, w godz. 09.00 - 15.00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1, nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09:00 - 15:00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na postawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku „Rusycystyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelujacymi przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia łączą w sobie za-gadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury rosyjskiej, najnowszych teorii lingwistycz-nych / glottodydaktycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy języ-kowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy nau-kowo-badawczej / doskonalenia zawodowego. 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu wiedzy o języku, literaturze rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na ich interkulturowy wymiar, wiedzy o dyscyplinach filolo-gicznych. Przedmioty w bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych, pogłębiają wiedzę absolwenta, oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://usos. umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. specjalność „tłumaczeniowa” wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbęd-ne do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpra-cujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność pro-wadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków spe-cjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom biegłości C2 ESOKJ) oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym (m.in. z takich dzie-dzin jak ekonomia, prawo, medycyna lub glottodydaktyka) niezbędnym do funkcjono-wania zawodowego;
 • posługuje się językiem zachodnioeuropejskim (poziom biegłości B2+ ESOKJ);
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie ję-zykoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, etnolingwistyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki i glottodydaktyki;
 • ma pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;
 • ma wiedzę niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych za-dań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań;
 • zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych;
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej i potrafi ją zastosować w sytuacjach profesjonalnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia kore-spondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów rosyjskiego obszaru językowego;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu;
 • doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów Rosji, ta-kich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne;
 • w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Rosją i innymi krajami rosyjskiego obszaru językowego.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Rusycystów / Samorządzie Studen-tów;
 • podjęcia studiów semestralnych w Rosji (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomono-sowa, Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego, Smoleński Uniwersytet Państwowy), na Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku oraz w innych za-granicznych ośrodkach akademickich w ramach programu europejskiego programu Era-smus +;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe w Rosji.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiań-skiej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i pro-gramy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/ifs.htm

Limit miejsc

20
zarejestruj się            lub            zaloguj