Rejestracja kandydatów na studia

Rusycystyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

9.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski.

Opis

Program kształcenia na kierunku „Rusycystyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów, posiadających wysokie kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”). Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną; dysponuje znajomością realiów kulturowych Rosji, Białorusi/Bułgarii/Ukrainy, kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi mu podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach, zorientowanych na kontakty z Rosją, Białorusią/Bułgarią/Ukrainą oraz w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, a także w sektorze usług turystycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy:

 • o języku i literaturze rosyjskiej,
 • o dziejach i kulturze rosyjskiej,
 • ogólnej o dyscyplinach filologicznych.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Język rosyjski w biznesie – przygotowuje specjalistów, operujących podstawowymi pojęciami i terminologią języka biznesu, a także języka administracyjnego, polityki i gospodarki (w tym języka mediów i nowych technologii); studenci poznają wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i praktycznie wykorzystują różnorodne strategie oraz techniki komunikacyjne w działaniach zawodowych;
 2. Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego – przygotowuje specjalistów w zakresie ruchu granicznego i obsługi celnej, operujących terminologią fachową oraz nomenklaturą z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej. Studenci nabywają również kwalifikacje zawodowe – wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje kulturowe – niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ, języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”), niezbędne do funkcjonowania zawodowego;
 • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Rosji i Białorusi/Bułgarii/Ukrainy, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów i wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa rosyjskiego i białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego, zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej;
 • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
 • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Rosji, Białorusi/Bułgarii/Ukrainy w zróżnicowanym kontekście;
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie ruchu granicznego/obsługi celnej oraz umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w instytucjach międzynarodowych, w podmiotach gospodarczych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Rosją, Białorusią/Bułgarią/Ukrainą oraz z krajami rosyjskojęzycznymi;
 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, w jednostkach służby ochrony granicy państwowej;
 • w sektorze usług turystycznych i administracyjnych, wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Rosji i Białorusi/Bułgarii/Ukrainy;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji oraz Białorusi/Bułgarii/Ukrainy;
 • eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce itp.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Rusycystów/Kole Naukowym Studentów Bułgarystów/Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych w Rosji (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego, Smoleński Uniwersytet Państwowy), na Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku) oraz w innych zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach europejskiego programu Erasmus+;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe w Rosji i na Białorusi.
zarejestruj się            lub            zaloguj