Rejestracja kandydatów na studia

Romanistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 19 września – zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów,
 • 17 - 20 września – przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego sala 1, w godz. 09.00 - 15.00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1, nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09:00 - 15:00

Zasady kwalifikacji

specjalność: język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielska

specjalność: język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielska

specjalność: język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowa

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata z zakresu filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalności na poziomie co najmniej B2. Przyjęcie na podstawie dyplomu do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Romanistyka (studia drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach I stopnia i uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego/hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie C2 oraz drugiego języka romańskiego (kontynuowanego) na poziomie B2+. Studia umożliwiają także dalsze kształcenie w zakresie odmian specjalistycznych języka francuskiego/hiszpańskiego/portugalskiego oraz dalsze rozwijanie praktycznej umiejętności rozumienia i przekładu różnych gatunków tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich). W zależności od wybranej specjalizacji studia zapewniają zdobycie pogłębionej, uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu lub z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego/ hiszpańskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

Praktyczna nauka języka francuskiego/hiszpańskiego/portugalskiego (strategie mówienia, pisania); Język francuski/hiszpański/portugalski mediów i polityki, ekonomii, prawa i stosunków międzynarodowych; Język francuski/hiszpański/portugalski w naukach technicznych; Tłumaczenie ustne; Strategie i techniki tłumaczenia; Kulturowe aspekty przekładu; Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym; Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym; Dydaktyka języka francuskiego/hiszpańskiego; Psycholingwistyka; Glottodydaktyka.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/romanistyka.htm, https://www.facebook.com/filologiaromanskaumcs/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Język francuski: specjalizacja tłumaczeniowa lub nauczycielska.
 2. Język hiszpański: specjalizacja tłumaczeniowa lub nauczycielska
 3. Język portugalski: specjalizacja tłumaczeniowa.

Wybór specjalności następuje w trakcie procesu rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

 • Włada biegle językiem francuskim/hiszpańskim/portugalskim na poziomie C2 oraz wykazuje znajomość drugiego języka romańskiego (kontynuowanego) na poziomie B2+.
 • Absolwent kończący specjalizację tłumaczeniową ma świadomość roli tłumacza wobec wyzwań współczesnej cywilizacji oraz specyfiki kulturowej społeczeństw krajów frankofońskich, hispanojęzycznych i luzofońskich.
 • Potrafi tłumaczyć różnogatunkowe teksty: literackie, specjalistyczne (prawne, ekonomiczne, dyskursu medialnego).
 • Absolwent kończący specjalizację nauczycielską ma umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania języka hiszpańskiego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego lub hiszpańskiego pozwala na umiejętne rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz interkulturowej uczniów.
 • Otrzymuje tytuł magistra, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach tłumaczeń, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Francją, Hiszpanią lub Portugalią oraz krajami frankofońskimi, hispanojęzycznymi lub krajami portugalskojęzycznymi, a także wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających gruntownej znajomości języka francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i kultury francuskiej, hiszpańskiej lub portugalskiej.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

Limit miejsc

40
zarejestruj się            lub            zaloguj