Rejestracja kandydatów na studia

Filologia polska - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 16 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych
 • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego, sala 24.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej możliwe jest po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia "filologia polska" (przygotowanie do nauczania pierwszego i drugiego stopnia).

Opis

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistycznej oraz gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalających rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Studia pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty jak:

 • Teoria kultury,
 • Teoria literatury,
 • Epoki literackie i formacje kulturowe,
 • Językoznawstwo ogólne,
 • Historia języka polskiego,
 • Język obcy,
 • Dialektologia,
 • Metodologia badań literackich/metodologia badań nad językiem,
 • Współczesny język polski po roku 1989,
 • Współczesne formy komunikacji językowej,
 • Literatura współczesna po roku 1989,
 • Teatr i dramat

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

·         NAUCZYCIELSKA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

·         TEATROLOGICZNO - FILMOZNAWCZA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

·         MEDIOZNAWCZA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych

·         WYDAWNICZA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą

Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada szerokie wykształcenie humanistyczne oraz gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalające rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Ma on pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej. Uprawnia go to do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwent filologii polskiej specjalność medioznawcza jest przygotowany do pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego.

Absolwent filologii polskiej specjalność wydawnicza jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych.

Absolwent filologii polskiej specjalność teatrologiczno-filmoznawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych.


Absolwent filologii polskiej specjalność nauczycielska (edukacja polonistyczna) ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego – absolwent specjalności medioznawczej,
 • wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych - absolwent specjalności wydawniczej,
 • teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych - absolwent specjalności teatrologiczno-filmoznawczej,
 • może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Możliwości rozwoju

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów,
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów,
 • Koło Młodych Dydaktyków,
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów,
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców,
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj