Rejestracja kandydatów na studia

Filologia polska - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 19 września – zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów,
 • 17 - 20 września – przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego sala 24, w godz. 09.00 - 15.00.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24, nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09:00 - 15:00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

 

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistycznej oraz gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalających rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Studia pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Teoria kultury, Teoria literatury, Epoki literackie i formacje kulturowe, Językoznawstwo ogólne, Historia języka polskiego, Język obcy, Dialektologia, Metodologia badań literackich/ metodologia badań nad językiem, Współczesny język polski po roku 1989, Współczesne formy komunikacji językowej, Literatura współczesna po roku 1989, Teatr i dramat.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.polonistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. NAUCZYCIELSKA - specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
 2. TEATROLOGICZNO - FILMOZNAWCZA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.
 3. MEDIOZNAWCZA - specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych
 4. WYDAWNICZA - specjalność przygotowuje studenta do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej oraz pogłębioną znajomość powiązań studiowanych dyscyplin z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauk humanistycznych umożliwiającą integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin;
 • ma poszerzoną wiedzę o roli piśmiennictwa literackiego w kształtowaniu kultury polskiej i sposobach jego estetycznego oddziaływania;
 • zna terminologię naukową na poziomie rozszerzonym w zakresie dyscyplin komplementarnych dla studiowanego kierunku;
 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o literaturze polskiej, jej periodyzacji i głównych tendencjach rozwojowych (także w obrębie literatury najnowszej) obejmującą znaczącą liczbę ważnych autorów i dzieł od początków po czasy współczesne, w kontekście wybranych, szczegółowych zagadnień z literatury powszechnej
 • ma szeroką , uporządkowaną, prowadzącą do profesjonalnych zastosowań wiedzę w zakresie estetyk, obiegów, stylów, tendencji historycznoliterackich i współczesnych;
 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych, antropologicznych) kontekstach literatury polskiej kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru;
 • ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę o związkach kontekstowych literatury polskiej z innymi dziedzinami sztuki, kulturą popularną, o związkach literatury i teatru, o roli środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej i o sposobach funkcjonowania kultury w mediach;
 • ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę o dziedzictwie kulturowym, instytucjach kultury w regionie i kraju i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię literaturoznawczą i językoznawczą, poetyki historyczne oraz teorie i metodologie literaturoznawcze, a także dzieje badań nad językiem i metodologie językoznawstwa (w ujęciu synchronicznym i diachronicznym);
 • ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, ważnych ośrodkach i szkołach badawczych z zakresu studiowanych dyscyplin;
 • ma uporządkowaną, poszerzoną szczegółową wiedzę obejmującą teorie dzieła literackiego od starożytności po czasy najnowsze; ma poszerzoną wiedzę na temat różnych sposobów funkcjonowania retoryki i perswazji w kulturze i mediach;
 • zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania oraz problematyzowania dzieł literackich oraz innych tekstów kultury przy wykorzystaniu wybranych metodologii i szkół badawczych w zakresie studiowanych dyscyplin;
 • zna pojęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego; zna związki między językoznawstwem a innymi dyscyplinami nauki;
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka polskiego w sytuacji komunikacyjnej różnych epok w powiązaniu z sytuacją społeczno-polityczną; poznaje rolę i dokonania wybitnych obrońców języka polskiego;
 • rozpoznaje różnorodność stylistyczną dzieł różnych epok w powiązaniu z dominującymi w nich funkcjami (estetyczna, poznawcza, retoryczna, perswazyjna);
 • ma uporządkowaną, pogłębioną i prowadzącą do specjalizacji wiedzę w zakresie lingwistyki antropologiczno-kulturowej; zna relacje między językiem, kulturą i wartościami;
 • posiada poszerzoną znajomość funkcjonalno-stylistycznego i regionalnego zróżnicowania polszczyzny po 1989 r., potrafi wskazać i scharakteryzować zmiany, jakie zaszły ostatnio w polszczyźnie i omówić przyczyny tych zmian;
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii dialektologicznej; zna regionalne i terytorialne odmiany polszczyzny (w tym specyfikę gwarową Lubelszczyzny); ma szeroką i uporządkowaną metodologicznie wiedzę z zakresu powiązań dialektologii z innymi dyscyplinami naukowymi;
 • ma uporządkowaną, poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii tekstu jako dziedziny integrującej badania językoznawcze, literaturoznawcze i komunikacyjne;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
 • ma ugruntowaną wiedzę z zakresu warsztatu polonistycznego, umożliwiającą sprawne i profesjonalne posługiwanie się narzędziami badawczymi w ramach pracy magisterskiej;
 • potrafi samodzielnie zebrać materiał stanowiący podstawę pracy magisterskiej, analizuje go i formułuje wnioski, na podbudowie teoretycznej właściwej dla podjętego tematu.
 • potrafi w ramach własnego warsztatu badawczego wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnorodnych baz danych i systemów wyszukiwawczych oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
 • umie w pogłębiony sposób formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie studiowanych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, poszerzać umiejętności badawcze w pracy indywidualnej i zespołowej, podejmować działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, ustnego i pisemnego opracowania własnych badań, formułowania wniosków, tworzenia syntetycznych podsumowań oraz prezentacji ich wyników;
 • potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i stosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;
 • posiada umiejętność pogłębionych działań badawczych obejmujących pisemną i ustną krytyczną analizę, interpretację oraz samodzielną ocenę wartości artystycznej, poznawczej i perswazyjnej tekstów kultury z różnych epok i obiegów;
 • potrafi zastosować samodzielne podejście badawcze z wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich, przy użyciu zróżnicowanych, adekwatnych do materiału i stawianych celów metod (w tym badań porównawczych), a także potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
 • posiada umiejętność lektury tekstu naukowego z zakresu poznawanych w ramach studiów polonistycznych przedmiotów prowadzącej do przywoływania różnych stanowisk badawczych, syntezy różnych idei i poglądów, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poznanych poglądów i formułowania własnych wniosków
 • potrafi tworzyć i redagować teksty należące do różnych odmian języka, w tym teksty krytycznoliterackie, oraz formułować dłuższe krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne, z wykorzystaniem bogatego słownictwa i terminologii właściwej dla studiowanej dyscypliny oraz dyscyplin pokrewnych, z wykazaniem niezależnego krytycznego myślenia i argumentowania;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku oraz dziedzin i dyscyplin pokrewnych oraz z niespecjalistami, a także popularyzować wiedzę polonistyczną oraz wiedzę o wytworach kultury i jej instytucjach;
 • posiada umiejętność analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów reprezentujących różne epoki oraz różne odmiany współczesnej polszczyzny, interpretuje zjawiska i tendencje związane z historycznymi przekształceniami języka polskiego (także na tle cech innych języków słowiańskich), oraz charakterystyczne dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku, zgodnie z założeniami konkretnej teorii lingwistycznej, potrafi samodzielnie sformułować wnioski z prowadzonej analizy;
 • posiada umiejętność integrowania wiedzy dialektologicznej z etnolingwistyczną, socjolingwistyczną, folklorystyczną, etnograficzną i etnologiczną; umie analizować zmiany zachodzące w systemie językowym, z zaznaczeniem miejsca i roli w tym systemie gwar ludowych oraz zaznaczeniem różnic funkcjonalnych i terytorialnych;
 • potrafi zanalizować różne typy znaków i odróżnić znaki językowe od innych systemów znakowych; potrafi opisywać i analizować elementy podsystemów języka; potrafi analizować różnice między funkcjami języka a funkcjami tekstów
 • potrafi łączyć wiedzę z zakresu etyki, filozofii, kultury i wiedzy o języku, interpretować znaczenie nazw wartości w kontekście kultury, prowadzić badania związane z analizą nazw wartości;
 • potrafi posługiwać się nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • posiada umiejętność profesjonalnego zastosowania warsztatu bibliograficznego, cytowania źródeł, właściwego sporządzania przypisów.
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego;
 • potrafi samodzielnie i w różnorodny sposób współdziałać i pracować w grupie, wykazuje się odpowiedzialnością przed współuczestnikami projektu badawczego;
 • potrafi odpowiednio określić cele oraz sposoby ich realizowania w ramach podejmowanych zadań badawczych i społecznych;
 • dostrzega i formułuje wagę problemów etycznych w życiu społeczno-politycznym oraz w pracy badawczej i publikacyjnej, rozstrzyga je zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej; postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami etyki w życiu codziennym;
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • ma świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej;
 • przejawia aktywną postawę w stosunku do języka; dba o piękno i poprawność językową kształtuje postawę troski o język polski; jest otwarty i tolerancyjny wobec wartości w różnych językach i kulturach;
 • docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, realizowane również przez zachowanie miejsca i roli języka i kultury „malej ojczyzny”; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
 • systematycznie uczestniczy w sposób bezpośredni lub przy wykorzystaniu różnych mediów w różnorodnych formach życia kulturalnego w regionie i kraju, świadomie kształtuje i pielęgnuje własne zainteresowania kulturalne; interesuje się aktualnymi tendencjami i zjawiskami w sztuce;
 • jest świadomy roli języka w życiu narodu, jego usytuowania wśród języków pokrewnych, posiada zdolność rozumienia procesów zmienności języka i dostrzega relacje między polszczyzną dawną a współczesną.

Absolwent filologii polskiej specjalność medioznawcza jest przygotowany do pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego.

Absolwent filologii polskiej specjalność wydawnicza jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych.

Absolwent filologii polskiej specjalność teatrologiczno-filmoznawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych.

Absolwent filologii polskiej specjalność nauczycielska (edukacja polonistyczna) ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora itp. - absolwent specjalności medioznawczej,
 • wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, instytucjach prowadzących działalność edytorską i wydawniczą - absolwent specjalności wydawniczej,
 • teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich - absolwent specjalności teatrologiczno-filmoznawczej
 • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na III i IV etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Możliwości rozwoju

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
 • Koło Młodych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej.http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Limit miejsc

38
zarejestruj się            lub            zaloguj