Rejestracja kandydatów na studia

Filologia polska - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski

Opis

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy ogólnohumanistycznej, a także podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauki o języku i literaturze oraz w zakresie przedmiotów specjalnościowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Historia literatury polskiej do roku 1918, Wiedza o współczesnym języku polskim, Praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego, Poetyka z elementami teorii literatury, Tekstologia, Historia literatury polskiej po roku 1918, Język obcy, Gramatyka historyczna języka polskiego , Wiedza o kulturze, Wiedza o komunikacji językowej.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.polonistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. NAUCZYCIELSKA – specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych.
 2. REDAKTORSKO-MEDIALNA – specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych.
 3. STUDIUM TEATRALNE – specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

Podział na specjalności będzie dokonywany przy składaniu dokumentów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych i o ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z tego obszaru wiedzy, o roli piśmiennictwa literackiego w kształtowaniu kultury polskiej;
 • ma podstawową wiedzę o literaturze polskiej, jej periodyzacji, o charakterystycznych dla epoki ujęciach gatunkowych, kluczowych cechach estetyki, form i idei, głównych tendencjach rozwojowych od początków po czasy współczesne w kontekście historycznych przemian literatury europejskiej; ma wiedzę o pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych, antropologicznych) kontekstach literatury polskiej kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru, o obiegach oraz związkach kontekstowych literatury polskiej z innymi dziedzinami sztuki; ma podstawową wiedzę z zakresu teorii, estetyki, historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego, a także znajomość przemian zachodzących w sztuce teatru; zna historię kultury europejskiej, najważniejsze zjawiska i tendencje rozwojowe kultury współczesnej i główne zagadnienia antropologii kultury (w stopniu podstawowym) w odniesieniu do sztuki teatru;
 • zna podstawową terminologię naukową w zakresie dyscyplin komplementarnych dla studiowanego kierunku i specjalności;
 • ma wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym, o najważniejszych zjawiskach i tendencjach rozwojowych kultury współczesnej, o instytucjach kultury w regionie i kraju oraz o najważniejszych przejawach ich działalności;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową obejmującą wybrane teorie i metodologie literaturoznawstwa, językoznawstwa; zna podstawową terminologię teoretycznoliteracką, językoznawczą oraz historycznoliteracką i krytycznoliteracką różnych epok; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych współczesnych osiągnięciach naukowych w zakresie badań literaturoznawczych oraz językoznawczych; ma podstawową orientację we współczesnych tendencjach w badaniach teatrologicznych;
 • zna podstawy poetyki dzieła literackiego; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • ma wiedzę w zakresie gramatyki opisowej języka polskiego oraz wybranych zagadnień z zakresu leksykografii, leksykologii i frazeologii, semantyki i pragmatyki językowej; ma podstawową wiedzę z zakresu tekstologii, genologii językoznawczej oraz teorii komunikacji językowej;
 • ma wiedzę z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego; rozpoznaje i objaśnia ważniejsze procesy rozwojowe polszczyzny w aspekcie gramatycznym, wskazuje i właściwie identyfikuje historyczne uwarunkowania dzisiejszych form gramatycznych w języku polskim;
 • ma wiedzę na temat roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata; zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii językowego obrazu świata; rozpoznaje, nazywa, opisuje i tłumaczy fakty językowe związane z wyrażaniem w polszczyźnie zjawisk językowo-kulturowych i aksjologicznych;
 • ma świadomość złożoności języka, w tym terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego, zróżnicowania współczesnego języka polskiego; zna najnowsze tendencje i procesy zachodzące w polszczyźnie i potrafi je opisać; zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka oraz typologię błędów językowych;
 • zna koncepcję specyfiki kulturowej i językowej „małej ojczyzny”; ma wiedzę o głównych tendencjach kulturowych, literackich, obyczajowych i językowych oraz ich kulturotwórczej roli w regionie (także w odniesieniu do bogactwa kulturowego Lubelszczyzny); rozpoznaje istotę wielokulturowości i wynikającego stąd specyficznego dziedzictwa;
 • zna podstawy zasad gramatycznych i słownictwa łacińskiego oraz wybrane aspekty wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego;
 • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalistycznych: baz danych i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, a także sposobów ich wykorzystania w ramach własnego warsztatu polonistycznego, zwłaszcza w ramach pracy licencjackiej; zna wymogi stawiane pracom licencjackim i potrafi pod kierunkiem promotora zebrać, zanalizować i wykorzystać materiał badawczy.
 • potrafi w ramach własnego warsztatu badawczego wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na podstawie różnych baz danych i systemów wyszukiwawczych; umie formułować i analizować problemy badawcze, dobiera metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów w obrębie studiowanych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w pracy indywidualnej oraz zespołowej, według celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków, ustnego i pisemnego opracowania własnych badań oraz prezentacji ich wyników; posiada umiejętność lektury tekstu naukowego z zakresu poznawanych w ramach studiów przedmiotów, prowadzącą do przywoływania różnych stanowisk badawczych, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poznanych poglądów i formułowania wniosków; potrafi formułować opinie o dziełach teatralnych, pisać teksty opisujące i recenzujące różne przejawy życia teatralnego;
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych;
 • potrafi rozpoznać zróżnicowane rodzaje tekstów kultury pochodzące z różnych epok i obiegów; potrafi dokonać w formie ustnej i pisemnej ich krytycznej analizy oraz interpretacji przy użyciu typowych metod badawczych w celu określenia znaczeń, oddziaływania społecznego ze wskazaniem właściwych kontekstów kulturowych, a także umie formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada umiejętność analizy spektakli teatralnych, prowadzenia warsztatów teatralnych i teatrologicznych; potrafi rozpoznawać konwencje teatralne;
 • potrafi tworzyć i redagować teksty należące do różnych stylów i odmian języka oraz formułować krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne, z wykorzystaniem bogatego słownictwa i właściwej dla studiowanej dyscypliny terminologii;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku i specjalności;
 • potrafi dokonać analizy gramatycznej, leksykalnej oraz pragmatycznej wypowiedzi literackich i nieliterackich reprezentujących różne epoki oraz różne odmiany współczesnej polszczyzny; interpretuje zjawiska i tendencje związane z historycznymi przekształceniami języka polskiego oraz charakterystyczne dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku, zgodnie z założeniami konkretnej teorii lingwistycznej;
 • potrafi zanalizować specyfikę językową „małej ojczyzny” na tle innych zjawisk kulturowych i językowych i na tle innych regionów; umie łączyć regionalną przeszłość i współczesność; potrafi ocenić wartość przekazu kulturowego;
 • potrafi zinterpretować wzorzec stylistyczny, cechy stylów oraz wykładniki stylizacji, a także rozpoznać konstrukcje stylistyczne wypowiedzi; analizuje poszczególne jednostki języka uwzględniając ich rolę w systemie i tekście; potrafi ocenić poprawność językową wypowiedzi, wskazywać błędy językowe, stosować strategie etykiety językowej; umie analizować język wypowiedzi publicznych pod kątem stosowanych w nim środków językowych służących manipulacji, perswazji, kreowania własnego wizerunku i wizerunków innych osób;
 • potrafi przeprowadzić analizę kategorii JOS; wskazać związki między JOS a kulturą, z której wyrasta, zastosować w analizie pojęcia językoznawstwa kognitywnego;
 • potrafi posługiwać się nowożytnym językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz rozumie i tłumaczy proste teksty łacińskie;
 • potrafi stosować w pracach pisemnych poprawny warsztat bibliograficzny, cytować źródła, właściwie sporządzać przypisy.
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego;
 • potrafi w różnorodny sposób współdziałać i pracować w grupie, według celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego, wykazuje się odpowiedzialnością przed nim oraz przed współuczestnikami projektu badawczego;
 • potrafi odpowiednio określić cele oraz sposoby ich realizowania w ramach podejmowanych zadań badawczych i społecznych; dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z pracą badawczą i publikacyjną, rozstrzyga je zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej;
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • ma świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej; ma świadomość roli teatru w życiu kulturalnym Polski i świata, rozmiarów i rangi teatru polskiego, jego miejsca w kulturze polskiej i europejskiej;
 • wykazuje zainteresowanie językiem jako źródłem wiedzy o świecie i człowieku, jest świadomym użytkownikiem języka, wrażliwym na zakodowane w nim treści opisowe, wartościujące i estetyczne;
 • ma świadomość rangi Lubelszczyzny w przestrzeni lokalnej i globalnej; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa „małej ojczyzny” jako dobra ogólnego regionu, kraju, Europy;
 • uczestniczy w sposób bezpośredni lub przy wykorzystaniu różnych mediów w różnorodnych formach życia kulturalnego w regionie i kraju; świadomie kształtuje i pielęgnuje własne zainteresowania kulturalne; potrafi świadomie uczestniczyć w życiu teatralnym regionu i kraju;
 • jest świadomy tego, że język podlega rozwojowi, który wynika z wewnętrznych zasad organizacji systemu gramatycznego i ze związków między językiem a zmieniającą się rzeczywistością; jest otwarty na historyczne i diachroniczne podejście do języka.

Absolwent specjalności redaktorsko-medialnej otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej (prasa, radio, telewizja). Dysponuje także wiedzą o gatunkach dziennikarskich, potrafi zdobywać i weryfikować informacje przydatne w redagowaniu wypowiedzi dziennikarskich. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych.

Absolwent specjalności Studium teatralne otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących podstawową znajomość teorii, estetyki i historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego. Potrafi analizować spektakle teatralne i prowadzić warsztaty teatralne. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim.

Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska i innych. Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących wiedzę i umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Ma przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka polskiego w klasach 4-6, co wiąże się z celowym i funkcjonalnym wykorzystywaniem wiedzy nabytej w toku studiów kierunkowych (gł. językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej) w praktyce edukacyjnej (zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej Podstawie programowej na II etapie kształcenia i w obowiązujących Standardach kształcenia nauczycieli). Przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne pogłębione zostało podczas śródrocznych i ciągłych praktyk pedagogicznych i przedmiotowo-metodycznych. Absolwent ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-6) i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych – absolwent specjalności redaktorsko-medialnej,
 • teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim – absolwent specjalności teatrologicznej.
 • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Możliwości rozwoju

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
 • Koło Młodych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Staropolskiej
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Limit miejsc

58
zarejestruj się            lub            zaloguj